Balkan, Grčija, Italija – pomladna potovanja 2024 že lahko rezervirate!

Pravila in pogoji poslovanja (SPP)

Pogoji

Toros na prostem - Kanu kampi in tečaji

1. Rezervacija in sklenitev pogodbe

1.1. Z rezervacijo (registracijo) udeleženec tečaja ali kampa Toros Outdoors ponuja sklenitev zavezujoče pogodbe. Ta ponudba temelji na javnem razpisu in dodatnih informacijah podjetja Toros Outdoors za posamezni tečaj ali kamp, ​​če so ti na voljo udeležencem tečaja ali kampa.

1.2. Udeleženec tečaja ali kampa opravi rezervacijo na obrazcu za rezervacijo, 

E-pošta ali ustno.

1.3. Udeleženec tečaja ali kampa je odgovoren za vse pogodbene obveznosti sopotnikov, za katere opravi rezervacijo, kot za svoje.

1.4. Pogodba se sklene, ko družba Toros Outdoors prejme izjavo o prevzemu / potrditvi rezervacije. Ne zahteva posebne oblike. 

Plačilo

2.1. Veljajo cene in storitve, potrjene z rezervacijo. Udeleženec tečaja ali tabora plača po računu na račun, ki ga določi Toros Outdoors.

2.2. Po prejemu pisnega potrdila je v vsakem primeru treba položiti varščino v višini 20% cene, vendar vsaj 50 EUR na osebo.

2.3. (Preostalo) plačilo je treba izvesti 60 dni pred začetkom prireditve brez nadaljnje zahteve.

2.4. Če predplačila ali končnega plačila ne prejmete pravočasno v 7 dneh od datuma potrditve rezervacije / računa ali če banka noče poravnati zapadlega plačila in če po zahtevi ni izvedeno nobeno plačilo, Toros Outdoors je upravičen do odstopa od pogodbe. V tem primeru se zaračunajo stroški odpovedi (provizije za odpoved) iz oddelka 3.

2.5. Prijava 60 dni ali več pred začetkom prireditve je sprejemljiva le pod pogojem, da celotna cena zapade takoj po prejemu potrdila. Ustrezni znesek je treba plačati v 7 dneh od datuma potrditve rezervacije / računa.

2.6. Če banka zavrne poravnavo plačila, a

Za obdelavo bo treba plačati 20 EUR na rezervacijo. Udeleženec tečaja ali tabora si pridržuje pravico dokazati, da ni nastala ali bistveno manjša škoda.

3. Umik pred začetkom / stroški odpovedi

3.1. Udeleženec tečaja ali tabora se lahko kadar koli pred začetkom umakne iz storitve. Umik je treba prijaviti družbi Toros Outdoors na navedeni naslov.

3.2. Če se udeleženec tečaja ali tabora umakne pred začetkom ali če storitve ne začne, Toros Outdoors izgubi pravico do cene. Če družba Toros Outdoors ni odgovorna za umik ali v primeru višje sile, lahko Toros Outdoors zahteva ustrezno odškodnino za ureditve umika in njegove stroške, odvisno od posamezne cene.

3.3. Toros Outdoors je ta zahtevek za odškodnino razporedil, torej spodaj

Ob upoštevanju bližine časa odstopa od pogodbeno dogovorjenega zagona v odstotnem razmerju do cene in ob izračunu nadomestila upošteva običajno prihranjene stroške in običajno možne druge uporabe storitev. Nadomestilo se izračuna po prejemu izjave o odstopu od udeleženca tečaja ali tabora, kot sledi:

do 60. dneva pred startom 20%, najmanj 50 €

od 59. do 30. dne pred startom 50%

od 29. dne do dneva prihoda, v primeru neprihoda in odpovedi po startu 100%

Toros Outdoors si pridržuje pravico, da odstopa od določenih pavšalnih stopenj in zahteva višjo, posebno odškodnino, pod pogojem, da Toros Outdoors lahko dokaže, da so nastali stroški bistveno višji od veljavne pavšalne stopnje. V tem primeru je družba Toros Outdoors dolžna natančno določiti in utemeljiti zahtevano nadomestilo ob upoštevanju prihranjenih stroškov in kakršne koli druge uporabe storitev.

Toros Outdoors priporoča nakup zavarovanja za odpoved potovanja.

4. Umik iz Torosa na prostem

4.1 Neuspeh pri doseganju določenega Minimalno število udeležencev, kar je odvisno od tega

Toros je na prostem upravičen do 28 dni pred začetkom pogodbe

umakniti, če je v razpisu za storitve navedeno najmanjše število udeležencev v skladu s prospektom in potrditvijo rezervacije za ustrezno storitev.

4.2. V primeru, da se Toros Outdoors umakne, ima udeleženec tečaja ali tabora pravico zahtevati udeležbo v drugi storitvi vsaj enakovredne vrednosti, če lahko Toros Outdoors ponudi takšno storitev iz svojega obsega brez dodatnih stroškov za udeležence tečaja ali kampa . Udeleženec tečaja ali tabora mora to uveljaviti takoj po izjavi o odstopu od Toros Outdoors. Če udeleženec tečaja ali tabora ne uveljavi svoje pravice do udeležbe v enakovredni storitvi, bo takoj prejel povrnjeno ceno.

4.3. Toros Outdoors lahko odstopi od pogodbe ali prekine pogodbo brez predhodnega obvestila, če udeleženec tečaja ali kampa kljub opozorilu vztrajno moti izvajanje storitve ali če se obnaša v nasprotju s pogodbo do te mere, da je pogodba takoj odpovedana, upravičena. Če Toros Outdoors odpove, si pridržuje pravico do cene; ob upoštevanju vrednosti prihranjenih stroškov kot tudi tistih prednosti, ki jih Toros Outdoors pridobi z drugo uporabo neuporabljenih storitev.

5. Odpoved pogodbe zaradi izrednih okoliščin

5.1 Če je storitev po sklenitvi pogodbe zaradi višje sile ogrožena ali poslabšana, lahko pogodbeni stranki pogodbo odpovesta. Če prekličete pred začetkom tečaja, bo udeleženec tečaja ali tabora prejel povrnjeno ceno. Nadaljnja upravičenost ni več. Toros Outdoors lahko zaračuna pristojbino za že opravljene storitve.

5.2. Če se zgoraj omenjene okoliščine pojavijo po začetku, lahko pogodbo odpovesta tudi obe strani. V tem primeru je družba Toros Outdoors upravičena do nadomestila za opravljene storitve ali storitve, ki jih je treba opraviti.

6. Ponovno rezerviranje

Do začetka tečaja ali udeleženci kampa lahko zahtevajo, da ustrezna tretja oseba prevzame njihove pravice in obveznosti po pogodbi. Potrebno je sporočilo Toros Outdoors. To lahko nasprotuje vstopu tretje osebe namesto prijavljenega udeleženca tečaja ali tabora, če tretja oseba ne izpolnjuje posebnih zahtev ali če je njeno sodelovanje v nasprotju s pravnimi predpisi ali uradnimi ukazi. Če je tretja oseba namesto prijavljenega udeleženca tečaja ali tabora, lahko Toros Outdoors zaračuna pavšalno stopnjo 20 EUR za stroške obdelave, nastale zaradi udeležbe nadomestne osebe. Udeleženec tečaja ali tabora lahko prosto dokaže, da tretja oseba ni nastala ali da so stroški bistveno nižji. Za ceno in

Udeleženec tečaja ali tabora in nadomestna oseba solidarno odgovarjata za stroške, ki izhajajo iz vstopa nadomestne osebe.

Predpogoji

Z rezervacijo udeleženec tečaja ali tabora potrdi, da bo ogled lahko uporabil za posamezno turo

imeti zahtevano fizično in duševno kondicijo. Enako velja za nadaljnje zahteve športno-tehnične narave, ki jih najdete v napovedih proge ali tabora. Udeleženec tečaja ali kampa s svojo rezervacijo izjavi, da lahko plava v mirni in gibljivi vodi. Prakticiranje športov na beli vodi kot naravnega športa je na splošno povezano s tveganjem za telesne poškodbe. Udeleženec tečaja ali tabora to prepozna in stori vse, kar je potrebno za preprečitev nevarnosti. Upoštevati je treba navodila spremljevalnih inštruktorjev in vodnikov kajaka. Če udeleženec tečaja ali tabora opazno ne izpolnjuje zahtev ali ogroža sebe in druge udeležence, ga lahko družba Toros Outdoors kadar koli v celoti ali delno izključi iz prireditve. V tem primeru ni pravice do povračila cene. Kot udeleženec ste dolžni skleniti ustrezno zavarovanje.

Omejitev odgovornosti

8.1. Pogodbena odgovornost družbe Toros Outdoors za škodo, ki ni posledica poškodb življenja, okončin ali zdravja, je omejena na trikratno ceno.

a) v kolikor škoda ni bila povzročena niti namerno niti iz hude malomarnosti, ali

b) kolikor je Toros Outdoors odgovoren za škodo, ki jo je udeleženec tečaja ali tabora utrpel izključno po krivdi ponudnika storitev.

8.2. Odškodninska odgovornost družbe Toros Outdoors za premoženjsko škodo in finančno izgubo, ki ne temelji na naklepu ali hudi malomarnosti, je omejena na trikratno ceno. Ta največja odgovornost velja za vsakega udeleženca tečaja ali tabora in storitev.

8.3. Toros Outdoors ne odgovarja ponudnikom storitev za telesne poškodbe ali materialno škodo v

Povezava s storitvami, ki so posredovane samo kot zunanje storitve (npr.

Storitve prevoza od in do izhodišča in cilja), če so te storitve v oglasu in potrditvi izrecno opredeljene kot zunanje storitve, tako da očitno niso del storitve za udeležence tečaja ali kampa

8.4. Udeleženec tečaja ali tabora je Torosu odgovoren, če je na voljo izposojena oprema

Na prostem za vso škodo, ki je nastala zaradi nepravilne, neprevidne uporabe.

8.5. Za udeležbo na tečajih veslanja in taborih na beli vodi je odgovoren udeleženec tečaja ali tabora. Odgovornost družbe Toros Outdoors je omejena na hudo malomarnost in namerno kršitev. Poškodbe in telesne poškodbe zaradi napak pri vožnji so sestavni del športov na vodi. V skrajnih primerih ima lahko neprimerno vedenje v športih na beli vodi usodne posledice. Toros Outdoors ne more biti odgovoren za škodo, ki je nastala zaradi kršitve udeleženca. Določenega preostalega tveganja ni mogoče popolnoma izključiti, tudi s skrbno podporo Toros Outdoors. Priporočljivo je, da sklenete nezgodno in reševalno zavarovanje. Priporočamo tudi sklenitev mednarodnega zdravstvenega zavarovanja, vključno z repatriacijo v primeru nujne medicinske pomoči.

9. Izključitev zahtevkov in zastaranje

9.1. Stranka mora uveljavljati zahtevke zaradi nepogodbenega izvajanja storitve v enem mesecu po pogodbeno določenem datumu prenehanja storitve. Zahtevki v skladu s §§ 651 c do f BGB (če je to primerno v zvezi s storitvijo) zaradi poškodbe življenja, telesa ali zdravja, ki temeljijo na namerni ali malomarni kršitvi dolžnosti družbe Toros Outdoors ali zakonitega zastopnika ali Toros na prostem, zastara v dveh letih. To velja tudi za zahtevke za odškodnino za drugo škodo na podlagi namerne ali skrajno malomarne kršitve dolžnosti družbe Toros Outdoors ali zakonitega zastopnika ali zastopnika družbe Toros Outdoors.

9.2. Vsi ostali zahtevki udeleženca tečaja ali tabora v skladu s §§ 651c do 651f BGB (če je to primerno za storitev) potečejo po enem letu.

9.3. Trditev je mogoče podati le v roku proti družbi Toros Outdoors na navedenem naslovu. Po poteku roka lahko udeleženec tečaja ali tabora uveljavlja zahtevke le, če mu ni bilo treba spoštovati roka brez lastne krivde. Zastaranje začne teči z dnem, ko naj bi se storitev končala v skladu s pogodbo. Če potekajo pogajanja med udeležencem tečaja ali kampa in družbo Toros Outdoors glede zahtevka ali okoliščin, ki so vzrok za zahtevek, zastaranje zastara, dokler udeleženec tečaja ali kampa ali Toros Outdoors ne zavrne nadaljevanja pogajanj. The

Zastaranje nastopi najkasneje tri mesece po koncu začasne prekinitve.

Potni listi, vizumi in zdravstveni predpisi

10.1. Udeleženec tečaja ali tabora je odgovoren za pridobitev in nošenje potrebnih potnih listin, vseh potrebnih cepljenj in skladnosti s carinskimi in valutnimi predpisi. Slabosti, ki izhajajo iz neupoštevanja teh predpisov, so na njegov račun.

10.2. Toros Outdoors ne odgovarja za pravočasno izdajo in dostop do potrebnih vizumov, če mu je naročnik naročil naročilo, razen če Toros Outdoors krivdno krši svoje obveznosti.

Izbira prava

11.1. Nemška zakonodaja velja izključno za pogodbeno razmerje med stranko in družbo Toros Outdoors. To velja tudi za celotno pravno razmerje.

11.2. V kolikor za tožbe stranke proti družbi Toros Outdoors v tujini nemško pravo v osnovi ne velja, se nemško pravo uporablja izključno za pravne posledice, zlasti za vrsto, obseg in višino zahtevkov stranke.

12. Kraj pristojnosti

12.1. Udeleženec tečaja ali tabora lahko toži družbo Toros Outdoors samo na svojem sedežu.

12.2. Mesto bivanja udeleženca tečaja ali kampa je odločilno za sodni postopek družbe Toros Outdoors proti udeležencu tečaja ali tabora. Za tožbe proti udeležencem tečaja ali tabora ali pogodbenim partnerjem pogodbe, ki so trgovci, pravne osebe javnega ali zasebnega prava ali osebe, ki imajo stalno ali običajno prebivališče v tujini ali katerih stalno ali običajno prebivališče v času vložitve tožbe ni znano sedež družbe Toros Outdoors je dogovorjen kot kraj sodne pristojnosti.

12.3. Zgornje določbe se ne uporabljajo

a) če in v kolikor obstajajo mednarodne določbe, ki niso pogodbeno obvezne

Dogovori, ki veljajo za pogodbo med udeležencem tečaja ali tabora in družbo Toros Outdoors, povzročijo nekaj drugega v korist udeleženca tečaja ali tabora oz.

b) če in v obsegu, ki velja za pogodbo, nezavezujoče določbe v

Država članica EU, ki ji pripada udeleženec tečaja ali tabora, za tečaj oz

Udeleženci kampa so cenejši od ustreznih nemških predpisov.

13. Reševanje sporov / uredba SRS / direktiva ADR

Evropska komisija ponuja platformo za izvensodno spletno reševanje sporov (platforma OS), ki je na voljo na http://ec.europa.eu/odr.

14. Klavzula o ločljivosti

Če bi morale biti posamezne klavzule zgornjih predpisov v celoti ali delno neučinkovite, ostaja vpliv preostalih predpisov nespremenjen. Neučinkovito uredbo nadomesti uredba, ki se pravno učinkovito približa pomenu in namenu neučinkovite uredbe. Enako velja za morebitne regulacijske vrzeli.