ბალკანეთი, საბერძნეთი, იტალია - 2024 წლის საგაზაფხულო მოგზაურობის დაჯავშნა უკვე შეგიძლიათ!

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

1) პასუხისმგებელი პირის სახელი და მისამართი

პასუხისმგებელი პირი მონაცემთა ზოგადი რეგულაციისა და წევრი ქვეყნების მონაცემთა დაცვის ეროვნული კანონების, აგრეთვე მონაცემთა დაცვის სხვა რეგულაციების შესაბამისად არის:

ოფისი და მაღაზია (კოლექცია და ანაზღაურება):
ტოროსი გარეთ
კრისტოფ შეუერმანი
კალტენბრუნერის ქუჩა 9
85653 აიი
Deutschland
ტელ: 0176-70081719
ელ.ფოსტა: info@toros-outdoors.de
ვებგვერდი: www.toros-outdoors.de

2) პერსონალური მონაცემების დამუშავების სფერო
პრინციპში, ჩვენ მხოლოდ ჩვენი მომხმარებლების პერსონალურ მონაცემებს ვამუშავებთ, რამდენადაც ეს აუცილებელია ფუნქციური ვებსაიტისა და ჩვენი შინაარსისა და სერვისების უზრუნველსაყოფად. ჩვენი მომხმარებლების პირადი მონაცემების დამუშავება რეგულარულად ხდება მხოლოდ მომხმარებლის თანხმობით. გამონაკლისი გამოიყენება იმ შემთხვევებში, როდესაც წინასწარი თანხმობის მიღება შეუძლებელია პრაქტიკული მიზეზების გამო და მონაცემთა დამუშავება ნებადართულია კანონით. 

3) პირადი მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი
რამდენადაც ჩვენ ვიღებთ მონაცემთა სუბიექტის თანხმობას პირადი მონაცემების დამუშავების მიზნით, ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის მე -6 მუხლის 1 (ა) პუნქტი წარმოადგენს იურიდიულ საფუძველს.
პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას, რაც აუცილებელია ხელშეკრულების შესასრულებლად, რომელშიც მონაწილეობს მონაცემთა სუბიექტი, იურიდიული საფუძველია მე –6 (1) (ბ) მუხლი. ეს ასევე ეხება დამუშავების ოპერაციებს, რომლებიც საჭიროა წინასაკონტრაქტო ზომების განსახორციელებლად.
რამდენადაც პირადი მონაცემების დამუშავება აუცილებელია იმ სამართლებრივი ვალდებულების შესასრულებლად, რომელსაც ჩვენი კომპანია ექვემდებარება, მე –6 მუხლის 1 (გ) (გ) GDPR წარმოადგენს იურიდიულ საფუძველს.
იმ შემთხვევაში, თუ მონაცემთა სუბიექტის ან სხვა ფიზიკური პირის სასიცოცხლო ინტერესები მოითხოვს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, მე –6 მუხლის პირველი პუნქტის (დ) GDPR წარმოადგენს იურიდიულ საფუძველს.
თუ დამუშავება აუცილებელია ჩვენი კომპანიის ან მესამე მხარის ლეგიტიმური ინტერესის დასაცავად, და თუ დაინტერესებული პირის ინტერესები, ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები არ აღემატება პირველ ხსენებულ ინტერესს, მე –6 მუხლის 1 – ლი პუნქტი. GDPR ემსახურება დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი. 

4) მონაცემთა წაშლა და შენახვის ხანგრძლივობა
მონაცემთა სუბიექტის პირადი მონაცემები წაიშლება ან დაიბლოკება, როგორც კი შენახვის მიზანი აღარ გამოიყენება. შენახვა ასევე შეიძლება მოხდეს, თუ ეს გათვალისწინებულია ევროპული ან ეროვნული კანონმდებლის მიერ ევროკავშირის რეგულაციებით, კანონებით ან სხვა დებულებებით, რომელსაც ექვემდებარება პასუხისმგებელი პირი. მონაცემები ასევე დაიბლოკება ან წაიშლება, თუკი აღნიშნული სტანდარტებით დადგენილი შენახვის ვადის ამოწურვის ვადა ამოიწურება, თუ ხელშეკრულების გაფორმების ან შესრულებისათვის მონაცემების შემდგომი შენახვა არ არის საჭირო.

ვებსაიტის უზრუნველყოფა და ჟურნალის ფაილების შექმნა

5) მონაცემთა დამუშავების აღწერა და მოცულობა
ყოველთვის, როდესაც ჩვენი ვებგვერდი გამოიძახება, ჩვენი სისტემა ავტომატურად აგროვებს მონაცემებსა და ინფორმაციას მოწოდებადი კომპიუტერის კომპიუტერული სისტემიდან. 
შეგროვდება შემდეგი მონაცემები:
ინფორმაცია ბრაუზერის ტიპისა და გამოყენებული ვერსიის შესახებ
მომხმარებლის ოპერაციული სისტემა
მომხმარებლის ინტერნეტ მომსახურების მიმწოდებელი
მომხმარებლის IP მისამართი
ხელმისაწვდომობის თარიღი და დრო
ვებსაიტები, საიდანაც მომხმარებლის სისტემამ მიაღწია ჩვენს ვებ – გვერდს 
ვებსაიტები, რომლებზეც შემოდის მომხმარებლის სისტემა ჩვენი ვებ – გვერდის საშუალებით

მონაცემები ასევე ინახება ჩვენი სისტემის ჟურნალებში. ეს მონაცემები არ ინახება მომხმარებლის სხვა პერსონალურ მონაცემებთან ერთად.

6) მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი 
მონაცემთა და ჟურნალის ფაილების დროებითი შენახვის სამართლებრივი საფუძველია მე -6 მუხლი. 1 პუნქტი. GDPR.

7) მონაცემთა დამუშავების მიზანი
სისტემის მიერ IP მისამართის დროებითი შენახვა აუცილებელია ვებსაიტის მომხმარებლის კომპიუტერში ჩასართავად. ამისათვის მომხმარებლის IP მისამართი უნდა იყოს შენახული სესიის განმავლობაში. 

შესვლა ფაილებში შენახვა ხდება ვებსაიტის ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად. ჩვენ ასევე ვიყენებთ მონაცემებს ვებსაიტის ოპტიმიზაციისა და ჩვენი ინფორმაციული ტექნოლოგიის სისტემების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. მონაცემთა შეფასება მარკეტინგული მიზნებისათვის არ ხდება ამ კონტექსტში. 

ამ მიზნებში მდგომარეობს ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესი მონაცემთა დამუშავების საკითხში, მე –6 მუხლის 1 – ლი პუნქტით. GDPR.

8) შენახვის ხანგრძლივობა
მონაცემები წაიშლება, როგორც კი მათ აღარ მოეთხოვებათ იმ მიზნის მისაღწევად, რისთვისაც შეაგროვეს. ვებსაიტის უზრუნველსაყოფად მონაცემთა შეგროვების შემთხვევაში, ეს არის შემთხვევა, როდესაც შესაბამისი სესია დასრულდა. 
თუ მონაცემები ინახება ჟურნალებში, ეს ხდება არაუგვიანეს შვიდი დღის შემდეგ. ამის მიღმა შენახვა შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში, მომხმარებლების IP მისამართები წაიშლება ან გაუცხოებულია ისე, რომ აღარ არის შესაძლებელი წვდომის კლიენტის მინიჭება.

9) წინააღმდეგობისა და მოხსნის შესაძლებლობა
ვებსაიტის უზრუნველსაყოფად მონაცემთა შეგროვება და ჟურნალების ფაილებში მონაცემების შენახვა აუცილებელია ვებსაიტის მუშაობისთვის. შესაბამისად, მომხმარებლის მხრიდან არ არსებობს გასაჩივრების შესაძლებლობა. 

ქუქი-ფაილების გამოყენება

მონაცემთა დამუშავების აღწერა და მოცულობა
ჩვენი ვებ – გვერდი იყენებს ქუქი – ფაილებს. ქუქი – ფაილები არის ტექსტური ფაილები, რომლებიც ინახება ინტერნეტ – ბრაუზერში ან ინტერნეტ – ბრაუზერის მიერ მომხმარებლის კომპიუტერულ სისტემაში. როდესაც მომხმარებელი დარეკავს ვებსაიტს, ქუქი-ფაილის შენახვა შესაძლებელია მომხმარებლის ოპერაციულ სისტემაში. ეს ქუქი შეიცავს სიმბოლოების დამახასიათებელ სტრიქონს, რაც საშუალებას აძლევს ბრაუზერს მკაფიოდ ამოიცნოს ვებსაიტი ხელახლა გამოძახებისას. 

ჩვენ ვიყენებთ ქუქი – ფაილებს, რათა ჩვენი ვებ – გვერდი უფრო მოსახერხებელი იყოს. ჩვენი ვებსაიტის ზოგიერთი ელემენტი მოითხოვს, რომ დარეკვის ბრაუზერი ასევე შეიძლება განისაზღვროს გვერდების შეცვლის შემდეგ. 

ჩვენს ვებგვერდზე ჩვენ ასევე ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს, რომლებიც მომხმარებლების სერფინგის ქცევის ანალიზს იძლევა. 
ამ გზით, შემდეგი მონაცემების გადაცემა შეიძლება:
შეიყვანეს საძიებო ტერმინები
გვერდების ნახვის სიხშირე
ვებსაიტის ფუნქციების გამოყენება

ბ) მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი 
ქუქი – ფაილების გამოყენებით პერსონალური მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველია GDPR– ის მე –6 მუხლი (1) (ვ).

გ) მონაცემთა დამუშავების მიზანი
ტექნიკურად აუცილებელი ქუქი-ფაილების გამოყენების მიზანია მომხმარებლებისთვის ვებსაიტების გამოყენების გამარტივება. ჩვენი ვებსაიტის ზოგიერთი ფუნქციის შეთავაზება შეუძლებელია ქუქი-ფაილების გამოყენების გარეშე. ამისათვის აუცილებელია ბრაუზერის ამოცნობა გვერდების შეცვლის შემდეგაც.
ტექნიკურად აუცილებელი ქუქი-ფაილების მიერ შეგროვებული მომხმარებლის მონაცემები არ გამოიყენება მომხმარებლის პროფილების შესაქმნელად.
ანალიზის ქუქი – ფაილები გამოიყენება ჩვენი ვებ – გვერდის ხარისხისა და მისი შინაარსის გასაუმჯობესებლად. ანალიზის ქუქი – ფაილები გვეუბნებიან, თუ როგორ გამოიყენება ვებსაიტი და ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია განუწყვეტლივ გავაუმჯობესოთ ჩვენი შეთავაზება.

ჩვენი ლეგალური ინტერესი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაში, GDPR– ის მე –6 მუხლის 1 – ლი პუნქტის შესაბამისად, მოცემულია ამ მიზნებში. 

ე) შენახვის ხანგრძლივობა, გასაჩივრებისა და მოხსნის შესაძლებლობა
ქუქი – ფაილები ინახება მომხმარებლის კომპიუტერზე და იქიდან გადაეცემა ჩვენს საიტს. როგორც მომხმარებელი, თქვენ სრულ კონტროლს აკონტროლებთ ქუქი-ფაილების გამოყენებას. შეგიძლიათ გაააქტიუროთ ან შეზღუდოთ ქუქი-ფაილების გადაცემა თქვენი ინტერნეტ ბრაუზერის პარამეტრების შეცვლით. უკვე შენახული ქუქი-ფაილების წაშლა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ. ეს ასევე შეიძლება გაკეთდეს ავტომატურად. თუ ქუქი – ფაილები გამორთულია ჩვენი ვებ – გვერდისთვის, შესაძლებელია, რომ ვებ – გვერდის ყველა ფუნქცია არ იყოს გამოყენებული მთლიანი მასშტაბით.

საინფორმაციო ბიულეტენი

მონაცემთა დამუშავების აღწერა და მოცულობა
თქვენ შეგიძლიათ გამოიწეროთ უფასო ბიულეტენი ჩვენს ვებ – გვერდზე. ბიულეტენის დარეგისტრირებისას, შეყვანის ნიღაბიდან მონაცემები გადმოგვდის.

გარდა ამისა, რეგისტრაციისას გროვდება შემდეგი მონაცემები:
სატელეფონო კომპიუტერის IP მისამართი
რეგისტრაციის თარიღი და დრო
მონაცემთა დამუშავების მიზნით, თქვენი თანხმობა მიიღება რეგისტრაციის პროცესში და მითითებულია მონაცემთა დაცვის დეკლარაცია.

თუ ჩვენს ვებგვერდზე შეიძინეთ საქონელი ან მომსახურება და შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტის მისამართი, ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ბიულეტენის გაგზავნისთვის. ასეთ შემთხვევაში, ბიულეტენის საშუალებით გაიგზავნება მხოლოდ პირდაპირი რეკლამა ჩვენივე მსგავსი საქონლისა თუ მომსახურებისათვის.

საინფორმაციო ბიულეტენის გაგზავნისთვის მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებით, მონაცემები არ გადაეცემა მესამე პირებს. მონაცემები გამოყენებული იქნება მხოლოდ ბიულეტენის გასაგზავნად.

მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი

მომხმარებლის ბიულეტენის დარეგისტრირების შემდეგ მონაცემთა დამუშავების იურიდიული საფუძველია მე -6 მუხლის 1 (XNUMX) (ა) GDPR, თუ მომხმარებელმა მისცა თანხმობა.

საქონლის ან მომსახურების გაყიდვის შედეგად ბიულეტენის გაგზავნის იურიდიული საფუძველია მე -7 პუნქტი (3) UWG.

მონაცემთა დამუშავების მიზანი
მომხმარებლის ელექტრონული ფოსტის მისამართის კოლექცია გამოიყენება ბიულეტენის მისაღებად. 

რეგისტრაციის პროცესში სხვა პერსონალური მონაცემების შეგროვება ემსახურება გამოყენებული სერვისების ან ელექტრონული ფოსტის მისამართის ბოროტად გამოყენების თავიდან აცილებას.

შენახვის ხანგრძლივობა
მონაცემები წაიშლება, როგორც კი მათ აღარ მოეთხოვებათ იმ მიზნის მისაღწევად, რისთვისაც შეაგროვეს. მომხმარებლის ელ.ფოსტის მისამართი ინახება, სანამ აქტიურია გაზეთის გამოწერა. 

რეგისტრაციის პროცესში შეგროვებული სხვა პირადი მონაცემები, როგორც წესი, წაიშლება შვიდი დღის ვადის შემდეგ.

წინააღმდეგობა და მოხსნის ვარიანტი
დაინტერესებულ მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს გააუქმოს გაზეთის გამოწერა. ამ მიზნით ყველა ბიულეტენში მოცემულია შესაბამისი ბმული. 
ეს ასევე საშუალებას გაძლევთ გააუქმოთ თანხმობა რეგისტრაციის პროცესში შეგროვებული პირადი მონაცემების შენახვაზე.

საკონტაქტო ფორმა და ელ.ფოსტა

მონაცემთა დამუშავების აღწერა და მოცულობა
ჩვენს ვებ – გვერდზე ხელმისაწვდომია საკონტაქტო ფორმა, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ ელექტრონულად დაგვიკავშირდეთ. თუ მომხმარებელი გამოიყენებს ამ ვარიანტს, შეყვანის ნიღაბში შეტანილი მონაცემები გადაეცემა ჩვენთვის და შეინახება. მონაცემთა დამუშავების მიზნით, თქვენი თანხმობა მიიღება გაგზავნის პროცესის ნაწილად და მითითებულია მონაცემთა დაცვის დეკლარაცია.

გარდა ამისა, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ მოწოდებული ელ.ფოსტის გამოყენებით. ამ შემთხვევაში, ინახება მომხმარებლის პირადი მონაცემები ელ.ფოსტით. 

ამ კონტექსტში მონაცემები არ გადაეცემა მესამე პირებს. მონაცემები გამოყენებული იქნება მხოლოდ საუბრის დასამუშავებლად.

მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი 
თუ მომხმარებელმა მისცა თანხმობა, მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველია მე –6 მუხლი (1) (ა) GDPR.

მონაცემთა დამუშავების იურიდიული საფუძველი, რომელიც გადაეცემა ელექტრონული ფოსტის გაგზავნის დროს, არის მე –6 მუხლი 1 (გ) GDPR. თუ ელექტრონული ფოსტით კონტაქტის მიზანია ხელშეკრულების დადება, დამუშავების დამატებითი იურიდიული საფუძველია მუხლი 6, პუნქტი 1, პუნქტი b, GDPR.

მონაცემთა დამუშავების მიზანი
შეყვანის ნიღაბიდან პერსონალური მონაცემების დამუშავება მხოლოდ კონტაქტის დამუშავებას ემსახურება. თუ დაგვიკავშირდებით ელექტრონული ფოსტით, ასევე არსებობს აუცილებელი ლეგიტიმური ინტერესი მონაცემთა დამუშავების პროცესში.
გაგზავნის პროცესში დამუშავებული სხვა პირადი მონაცემები ემსახურება საკონტაქტო ფორმის არასწორად გამოყენების თავიდან აცილებას და ჩვენი ინფორმაციული ტექნოლოგიის სისტემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

შენახვის ხანგრძლივობა
მონაცემები წაიშლება, როგორც კი მათ აღარ მოეთხოვებათ იმ მიზნის მისაღწევად, რისთვისაც შეაგროვეს. პერსონალური მონაცემებისათვის, საკონტაქტო ფორმის შეყვანის ნიღაბიდან და მათთვის, რომლებიც ელ.ფოსტით გაიგზავნა, ეს არის შემთხვევა, როდესაც მომხმარებელთან შესაბამისი საუბარი დასრულდა. საუბარი მთავრდება, როდესაც გარემოებებიდან გამომდინარე შეიძლება დადგინდეს, რომ განსახილველი საკითხი საბოლოოდ გაირკვა. 

გაგზავნის პროცესში შეგროვებული დამატებითი პირადი მონაცემები წაიშლება არაუგვიანეს შვიდი დღის ვადისა.

წინააღმდეგობა და მოხსნის ვარიანტი
მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა ნებისმიერ დროს გააუქმოს თანხმობა პირადი მონაცემების დამუშავებაზე. თუ მომხმარებელი დაგვიკავშირდება ელექტრონული ფოსტით, მას შეუძლია გააპროტესტოს მისი პირადი მონაცემების შენახვა ნებისმიერ დროს. ასეთ შემთხვევაში საუბრის გაგრძელება შეუძლებელია.
ამ შემთხვევაში, ჩვენთან კონტაქტის პროცესში შენახული ყველა პირადი მონაცემები წაიშლება.

ვებ – ანალიზი Google Analytics– ის მიერ
პერსონალური მონაცემების დამუშავების სფერო
ჩვენ ვიყენებთ პროგრამულ ინსტრუმენტს Google Analytics ჩვენს ვებ – გვერდზე, რომ გავაანალიზოთ ჩვენი მომხმარებლების სერფინგის ქცევა. პროგრამული უზრუნველყოფა ათავსებს ქუქი – ფაილს მომხმარებლის კომპიუტერში (იხილეთ ქუქი – ფაილების შესახებ). თუ ჩვენი ვებ – გვერდის ცალკეული გვერდები ხელმისაწვდომია, ინახება შემდეგი მონაცემები:
მომხმარებლის ზარის სისტემის IP მისამართის ორი ბაიტი
ხელმისაწვდომი ვებსაიტი
ვებსაიტი, საიდანაც მომხმარებელი მივიდა მისაწვდომ ვებსაიტზე (რეფერენტი)
ქვე-გვერდები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ვებსაიტიდან
ვებსაიტზე ყოფნის ხანგრძლივობა
ვებგვერდზე შესვლის სიხშირე
პროგრამა მუშაობს მხოლოდ ჩვენი ვებ – გვერდის სერვერებზე. მომხმარებლის პირადი მონაცემები მხოლოდ იქ ინახება. მონაცემები არ გადაეცემა მესამე პირებს. 

პირადი მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი
მომხმარებლების პირადი მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველია GDPR მე -6 მუხლი 1 (ვ).

მონაცემთა დამუშავების მიზანი
მომხმარებლების პირადი მონაცემების დამუშავება საშუალებას გვაძლევს გავაანალიზოთ ჩვენი მომხმარებლების სერფინგის ქცევა. მიღებული მონაცემების შეფასებით, ჩვენ შეგვიძლია შევადგინოთ ინფორმაცია ჩვენი ვებ – გვერდის ცალკეული კომპონენტების გამოყენების შესახებ. ეს გვეხმარება მუდმივად გავაუმჯობესოთ ჩვენი ვებსაიტი და მისი მომხმარებლის კეთილგანწყობა. ჩვენი მიზანმიმართული ინტერესი ამუშავებს მონაცემთა დამუშავებას მე –6 მუხლის მე –1 პუნქტის XNUMX – ლი პუნქტით. IP მისამართის ანონიმური გზით, ადეკვატურად მხედველობაში მიიღება მომხმარებელთა ინტერესები მათი პირადი მონაცემების დაცვის შესახებ.

შენახვის ხანგრძლივობა
მონაცემები წაიშლება, როგორც კი ისინი აღარ იქნება საჭირო ჩვენი ჩაწერის მიზნებისთვის. 

წინააღმდეგობა და მოხსნის ვარიანტი
ქუქი – ფაილები ინახება მომხმარებლის კომპიუტერზე და იქიდან გადაეცემა ჩვენს საიტს. როგორც მომხმარებელი, თქვენ სრულ კონტროლს აკონტროლებთ ქუქი-ფაილების გამოყენებას. შეგიძლიათ გაააქტიუროთ ან შეზღუდოთ ქუქი-ფაილების გადაცემა თქვენი ინტერნეტ ბრაუზერის პარამეტრების შეცვლით. უკვე შენახული ქუქი-ფაილების წაშლა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ. ეს ასევე შეიძლება გაკეთდეს ავტომატურად. თუ ქუქი – ფაილები გამორთულია ჩვენი ვებ – გვერდისთვის, შესაძლებელია, რომ ვებ – გვერდის ყველა ფუნქცია არ იყოს გამოყენებული მთლიანი მასშტაბით.

მონაცემთა სუბიექტის უფლებები
შემდეგ ჩამონათვალში მოცემულია მონაცემთა სუბიექტების ყველა უფლება GDPR- ის მიხედვით. უფლებები, რომლებიც არ არის მნიშვნელოვანი თქვენი ვებსაიტისთვის, არ არის ნახსენები. ამ მხრივ, სია შეიძლება შემცირდეს.
თუ თქვენი პერსონალური მონაცემები დამუშავდება, თქვენ გავლენა იქონიეთ GDPR- ის მნიშვნელობით და პასუხისმგებელი პირის მიმართ გაქვთ შემდეგი უფლებები:

უფლება
თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ დადასტურება პასუხისმგებელი პირისგან, ვამუშავებთ თუ არა თქვენთან დაკავშირებულ პერსონალურ მონაცემებს. 
თუ ასეთი დამუშავება არსებობს, შეგიძლიათ მოითხოვოთ შემდეგი ინფორმაცია პასუხისმგებელი პირისგან:
(1) მიზნები, რისთვისაც ხდება პერსონალური მონაცემების დამუშავება;
(2) პერსონალური მონაცემების კატეგორიები, რომლებიც დამუშავებულია;
(3) მიმღებები ან მიმღებთა კატეგორიები, რომლებზეც თქვენთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემები გამჟღავნდა ან ჯერ კიდევ გასაჯაროებულია;
(4) თქვენი პირადი მონაცემების შენახვის დაგეგმილი ხანგრძლივობა ან, თუ კონკრეტული ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი, შენახვის ხანგრძლივობის განსაზღვრის კრიტერიუმები;
(5) თქვენი პერსონალური მონაცემების გასწორების ან წაშლის უფლების არსებობა, პასუხისმგებელი პირის მიერ დამუშავების შეზღუდვის უფლება ან ამ დამუშავებაზე წინააღმდეგობის გაცემის უფლება; 
(6) საზედამხედველო ორგანოს საჩივრის შეტანის უფლება;
(7) ყველა არსებული ინფორმაცია მონაცემთა წარმოშობის შესახებ, თუ პერსონალური მონაცემები არ არის შეგროვებული მონაცემთა სუბიექტისგან;
(8) ავტომატიზირებული გადაწყვეტილების მიღების არსებობა, მათ შორის, პროფილების შექმნა, GDPR 22-ე მუხლის 1-ლი და მე -4 პუნქტების შესაბამისად და - მინიმუმ ამ შემთხვევებში - მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოცემული ლოგიკის, მონაცემთა დამუშავების მოცულობისა და განზრახული ეფექტების შესახებ საგანი.
თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, გადაეცემა თუ არა თქვენთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემები მესამე ქვეყანას თუ საერთაშორისო ორგანიზაციას. ამ კონტექსტში, თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ ინფორმირება გადაცემათან დაკავშირებით მშპ 46-ე მუხლის შესაბამისად, შესაბამისი გარანტიების შესახებ.

გამოსწორების უფლება 
თქვენ გაქვთ უფლება გაასწოროთ და / ან შეავსოთ პასუხისმგებელი პირის მიმართ, თუ თქვენს შესახებ დამუშავებული პირადი მონაცემები არასწორია ან არასრული. პასუხისმგებელმა პირმა დაუყოვნებლივ უნდა გააკეთოს შესწორება.

რეშტ აუფ ეინშჩანკუნგ დერ ვერბბეიტუნგი
თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავების შეზღუდვა შემდეგ პირობებში:
(1) თუ ეჭვობთ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თქვენთან დაკავშირებული პირადი მონაცემების სისწორეზე, რაც პასუხისმგებელ პირს საშუალებას მისცემს შეამოწმოს პირადი მონაცემების სისწორე;
(2) დამუშავება უკანონოა და თქვენ უარს ამბობთ პერსონალური მონაცემების წაშლაზე და ამის ნაცვლად ითხოვთ პირადი მონაცემების გამოყენების შეზღუდვას;
(3) პასუხისმგებელ პირს აღარ სჭირდება პერსონალური მონაცემები დამუშავების მიზნით, მაგრამ თქვენ გჭირდებათ მათი დამტკიცება, განხორციელება ან სამართლებრივი მოთხოვნების დასაცავად, ან
(4) თუ თქვენ წინააღმდეგი ხართ გადამუშავების შესახებ GDPR– ის 21 – ე მუხლის შესაბამისად და ჯერ არ არის დადგენილი, პასუხისმგებელი პირის ლეგიტიმური მიზეზები გადაწონის თქვენს მიზეზებს.
თუ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავება შეიზღუდა, ეს მონაცემები, მისი შენახვის გარდა, შეიძლება დაიშვას მხოლოდ თქვენი თანხმობით ან იურიდიული მოთხოვნების დამკვიდრების, განხორციელების ან დაცვის მიზნით ან სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირის უფლებების დასაცავად ან კავშირის ან წევრი სახელმწიფოს მიერ დამუშავებული მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ინტერესის მიზეზები.
თუ ზემოაღნიშნული პირობების შესაბამისად შეიზღუდა დამუშავების შეზღუდვა, თქვენ შეგატყობინებთ პასუხისმგებელი პირის მიერ შეზღუდვის მოხსნამდე.

გაუქმების უფლება
წაშლის ვალდებულება
თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ პასუხისმგებელ პირს დაუყოვნებლივ წაშალოს თქვენთან დაკავშირებული პირადი მონაცემები, ხოლო პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია დაუყოვნებლივ წაშალოს ეს მონაცემები, თუ რომელიმე შემდეგი მიზეზით მოქმედებს:
(1) თქვენთან დაკავშირებული პირადი მონაცემები აღარ არის საჭირო იმ მიზნებისათვის, რისთვისაც ისინი შეგროვდა ან სხვაგვარად დამუშავდა.
(2) თქვენ გააუქმებთ თქვენს თანხმობას, რომელსაც ემყარებოდა დამუშავება, მე –6 (1) (ა) ან 9 (2) (ა) მუხლის (GDPR) შესაბამისად და დამუშავების სხვა სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობს. 
(3) თქვენ ეწინააღმდეგებით დამუშავებას, GDPR– ის 21 – ე მუხლის თანახმად, და დამამთავრებელი კანონიერი მიზეზები არ არსებობს, ან ეწინააღმდეგებით დამუშავებას, 1 – ე მუხლის მე –21 პუნქტის GDPR– ის შესაბამისად. 
(4) თქვენს შესახებ პერსონალური მონაცემები დამუშავდა უკანონოდ. 
(5) თქვენი პირადი მონაცემების წაშლა აუცილებელია ევროკავშირის კანონმდებლობის ან იმ წევრი სახელმწიფოების სამართლის შესაბამისად, რომელსაც ექვემდებარება პასუხისმგებელი პირი, სამართლებრივი ვალდებულების შესასრულებლად. 
(6) თქვენთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემები შეგროვდა ინფორმაციული საზოგადოების მომსახურებებთან დაკავშირებით, რომლებიც შემოთავაზებულია მე –8 მუხლის 1 – ლი GDPR– ის შესაბამისად.
ინფორმაცია მესამე პირებისთვის
თუ პასუხისმგებელმა პირმა გაასაჯაროვა თქვენი პერსონალური მონაცემები და ვალდებულია წაშალოს იგი GDPR– ის მე –17 მუხლის შესაბამისად, მან უნდა მიიღოს შესაბამისი ზომები, ტექნიკური ზომების ჩათვლით, არსებული ტექნოლოგიისა და განხორციელების ხარჯების გათვალისწინებით. რომ მონაცემთა დამუშავებაზე პასუხისმგებელი პირი დაევალოს, რომელიც ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს, რომ თქვენ, როგორც მონაცემთა სუბიექტი, სთხოვეთ მათ წაშალონ ამ პერსონალური მონაცემების ყველა ბმული ან ამ პერსონალური მონაცემების ასლები ან რეპლიკაციები. 
გამონაკლისები
წაშლის უფლება არ არსებობს, თუ დამუშავებაა საჭირო
(1) გამოხატვისა და ინფორმაციის თავისუფლების უფლების გამოყენება;
(2) შეასრულოს სამართლებრივი ვალდებულება, რომელიც მოითხოვს დამუშავებას კავშირის ან იმ წევრი სახელმწიფოების კანონის შესაბამისად, რომელსაც ექვემდებარება პასუხისმგებელი პირი, ან შეასრულოს დავალება, რომელიც საზოგადოებრივ ინტერესებში შედის ან გადაეცემა ოფიციალური უფლებამოსილების განხორციელებას. პასუხისმგებელი პირის მიმართ ყოფილა;
(3) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, მე –9 მუხლის მე –2 პუნქტის „თ“ და „ი“ და „მე“ და მე –9 მუხლის მე –3 პუნქტის „GDPR“ შესაბამისად;
საზოგადოებრივი ინტერესების, სამეცნიერო ან ისტორიული კვლევის ან სტატისტიკური მიზნებისათვის არქივირების მიზნით, GDPR 89-ე მუხლის შესაბამისად, რამდენადაც a) ქვეპუნქტით გათვალისწინებული უფლება, ამ პროცესის მიზნების განხორციელებას შეუძლებელს გახდის ან სერიოზულად გააფუჭებს მას, ან
იურიდიული პრეტენზიების დამტკიცება, განხორციელება ან დაცვა.
ინფორმირების უფლება
თუ თქვენ დაადასტურეთ პასუხისმგებლობის პირის შესწორების, წაშლის ან დამუშავების შეზღუდვის უფლება, პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია შეატყობინოს ყველა იმ ადრესატს, ვისაც გაეცნო თქვენს შესახებ პერსონალური მონაცემები, ამ შესწორების ან მონაცემების წაშლის ან დამუშავების შეზღუდვის შესახებ , თუ ეს შეუძლებელი აღმოჩნდა ან არაპროპორციულ ძალისხმევას გულისხმობს.
თქვენ გაქვთ უფლება პასუხისმგებელი პირის მიმართ, რომ მიიღოთ ინფორმაცია ამ მიმღებების შესახებ.
მონაცემთა პორტაბელურობის უფლება
თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ პერსონალური მონაცემები თქვენთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ მიაწოდეთ პასუხისმგებელ პირს, სტრუქტურირებული, საერთო და მანქანათმშენებლობით ფორმატში. თქვენ ასევე გაქვთ უფლება გადასცეთ ეს მონაცემები სხვა პასუხისმგებელ პირს, იმ პირის პასუხისმგებლობისგან, რომელსაც გადაეცა პირადი მონაცემები, იმ პირობით, რომ
(1) დამუშავება ემყარება თანხმობას მე –6 (1) (a) GDPR ან 9 (2) მუხლის (a) GDPR შესაბამისად, ან ხელშეკრულებას, 6 (1) (b) GDPR და
(2) დამუშავება ხორციელდება ავტომატიზირებული პროცედურების გამოყენებით.
ამ უფლების გამოყენებისას თქვენ ასევე გაქვთ უფლება, რომ თქვენს შესახებ პირადი მონაცემები გადაეცეს უშუალოდ ერთი პასუხისმგებელი პირისგან მეორე პასუხისმგებელ პირს, რამდენადაც ეს ტექნიკურად შესაძლებელია. ამან არ უნდა შეაფერხოს სხვა ადამიანების თავისუფლებები და უფლებები.
მონაცემთა გადაზიდვის უფლება არ ვრცელდება პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, რაც აუცილებელია საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე ამოცანის შესასრულებლად ან ხდება ოფიციალური უფლებამოსილების განხორციელებისას, რომელიც გადაეცა პასუხისმგებელ პირს.

უფლება
თქვენ გაქვთ უფლება, თქვენი კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე, ნებისმიერ დროს გააპროტესტოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება, რასაც საფუძვლად უდევს მე -6 მუხლის 1-ლი პუნქტი, e ან f GDPR; ეს ასევე ეხება ამ დებულებების საფუძველზე პროფილს. 
პასუხისმგებელი პირი აღარ შეიმუშავებს თქვენს შესახებ არსებულ პერსონალურ მონაცემებს, თუ იგი დამტკიცების დამტკიცების ლეგიტიმური მიზეზებით დამტკიცდება, რაც გადაწონის თქვენს ინტერესებს, უფლებებსა და თავისუფლებებს, ან დამუშავება ემსახურება იურიდიული პრეტენზიების დამტკიცებას, განხორციელებას ან დაცვას.
თუ თქვენთან დაკავშირებული პირადი მონაცემები დამუშავებულია პირდაპირი ფოსტით მუშაობის მიზნით, თქვენ უფლება გაქვთ ნებისმიერ დროს გააპროტესტოთ თქვენთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების დამუშავება ასეთი რეკლამირების მიზნით; ეს ასევე ეხება პროფილს, რამდენადაც ის დაკავშირებულია ასეთ პირდაპირ რეკლამასთან.
თუ წინააღმდეგი ხართ პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის დამუშავებას, თქვენს შესახებ პერსონალური მონაცემები აღარ დამუშავდება ამ მიზნებისათვის.
ინფორმაციული საზოგადოების სერვისების გამოყენებასთან დაკავშირებით - განურჩევლად 2002/58 / EC დირექტივისა, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა გამოიყენოთ თქვენი პროტესტის უფლება ავტომატიზირებული პროცესების გამოყენებით, რომლებიც იყენებენ ტექნიკურ მახასიათებლებს.

მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონით გათვალისწინებული თანხმობის დეკლარაციის გაუქმების უფლება
თქვენ უფლება გაქვთ ნებისმიერ დროს გააუქმოთ თქვენი თანხმობის დეკლარაცია მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის შესაბამისად. თქვენი თანხმობის გაუქმება გავლენას არ ახდენს თქვენი თანხმობის საფუძველზე განხორციელებული დამუშავების კანონიერებაზე უარის თქმას.

ავტომატური გადაწყვეტილება ცალკეულ შემთხვევებში, პროფილების ჩათვლით
თქვენ გაქვთ უფლება არ დაექვემდებაროთ გადაწყვეტილებას, რომელიც დაფუძნებულია მხოლოდ ავტომატიზირებულ დამუშავებაზე - პროფილის ჩათვლით, რომელსაც აქვს იურიდიული ზეგავლენა თქვენზე ან მნიშვნელოვნად მოქმედებს თქვენზე მსგავსი ფორმით. ეს არ ეხება გადაწყვეტილებას 
(1) აუცილებელია თქვენსა და პასუხისმგებელ პირს შორის ხელშეკრულების დადების ან შესასრულებლად,
(2) დასაშვებია კავშირის ან წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის საფუძველზე, რომელსაც ექვემდებარება პასუხისმგებელი პირი და ეს კანონმდებლობა შეიცავს შესაბამის ზომებს თქვენი უფლებებისა და თავისუფლებების და თქვენი კანონიერი ინტერესების დასაცავად.
(3) ხდება თქვენი გამოხატული თანხმობით.
ამასთან, ეს გადაწყვეტილებები შეიძლება არ ემყარებოდეს პერსონალური მონაცემების სპეციალურ კატეგორიებს, GDPR– ის მე –9 მუხლის თანახმად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ვრცელდება მე –1 მუხლის მე –9 პუნქტის „a“ ან „g“ GDPR და არ არის მიღებული შესაბამისი ზომები თქვენი უფლებებისა და თავისუფლებების და თქვენი კანონიერი ინტერესები.
(1) და (3) პუნქტებში აღნიშნულ შემთხვევებთან დაკავშირებით, პასუხისმგებელმა პირმა უნდა მიიღოს შესაბამისი ზომები უფლებებისა და თავისუფლებების დასაცავად და თქვენი ლეგიტიმური ინტერესების დასაცავად, მათ შორის, სულ მცირე, პირის მხრიდან პირის ჩარევის უფლების ჩათვლით. პასუხისმგებლობა, გამოთქვან საკუთარი მოსაზრება და მოისმინეს გადაწყვეტილების გასაჩივრების შესახებ.

საჩივრის უფლება სამეთვალყურეო ორგანოსთან
ზიანის მიყენების გარეშე ნებისმიერი სხვა ადმინისტრაციული ან სასამართლო სამართალდარღვევის შესახებ, თქვენ გაქვთ უფლება შეიტანოთ საჩივარი სამეთვალყურეო ორგანოს, განსაკუთრებით თქვენი საცხოვრებელი ადგილის წევრ ქვეყანაში, თქვენს სამუშაო ადგილზე ან სავარაუდო დარღვევის ადგილას, თუ თქვენ ხართ მოსაზრება, რომ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება ეწინააღმდეგება GDPR- ს. 
საზედამხედველო ორგანო, რომელსაც საჩივარი წარედგინა, აცნობებს მომჩივანს საჩივრის სტატუსისა და შედეგების შესახებ, მათ შორის 78-ე მშპ-ს შესაბამისად, XNUMX-ე მუხლის შესაბამისად სასამართლო განხილვის შესაძლებლობას.

Angaben gemäß § 5 TMG:
 

Სათაო ოფისი:
Toros Outdoors | კრისტოფ შეუერმანი
კალტენბრუნერის ქუჩა 9
85653 აიი

ტელ: 089 89085453
ელ.ფოსტა: scheuer@toros-outdoors.de
გაყიდვების გადასახადის ID: DE815491310

info@toros-outdoors.de

პასუხისმგებლობა კონტენტი

შინაარსი ჩვენს გვერდებზე შეიქმნა მოეკიდონ. სიზუსტეს, სისრულე და დროულობის შინაარსი, ჩვენ ვერ ვიღებთ არანაირ პასუხისმგებლობას. როგორც მომსახურების მიმწოდებელი ვართ პასუხისმგებელი ქვეშ § 7 Abs.1 TMG საკუთარი შინაარსი ამ ფურცლებზე ქვეშ ზოგადი კანონები. მას შემდეგ, რაც §§ 8 10 to TMG ჩვენ არ ვართ ვალდებული, როგორც მომსახურების მიმწოდებლის მონიტორინგი გადაცემული ან ინახება ინფორმაცია, ან გამოიძიოს გარემოებები, რომ მიუთითოს უკანონო საქმიანობაში. ვალდებულებები ამოიღონ ან დაბლოკოს გამოყენების გათვალისწინებული ინფორმაცია ზოგადი კანონები რჩება. თუმცა, შესაბამისი პასუხისმგებლობის შესაძლებელია მხოლოდ დღიდან ცოდნა კონკრეტული დარღვევის. Upon შეტყობინება ამგვარი დარღვევები, ჩვენ ამოიღონ შინაარსი დაუყოვნებლივ.

პასუხისმგებლობა ბმულები

ჩვენი საიტი შეიცავს ბმულებს გარე საიტებზე, რომელიც ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი. ამიტომ ჩვენ არ შეგვიძლია ავიღოთ რაიმე სახის პასუხისმგებლობა ამ გარე შინაარსი. შესაბამისი მიმწოდებლის ან ოპერატორის ყოველთვის პასუხისმგებელი შინაარსი უკავშირებს საიტის. უკავშირდება საიტები შემოწმება დროს აკავშირებს შესაძლო სამართლებრივი დარღვევები. უკანონო შინაარსი იყო დროს აკავშირებს. მუდმივი კონტროლის დაკავშირებულ გვერდებზე უსაფუძვლოა გარეშე კონკრეტული მტკიცებულება დარღვევა. Upon შეტყობინება დარღვევები, ჩვენ ამოიღონ ასეთი კავშირების დაუყოვნებლივ.

Copyright

შინაარსისა და სამუშაოები ამ გვერდებზე მიერ შექმნილი საიტი ოპერატორი ექვემდებარება გერმანიის საავტორო სამართალი. რეპროდუქცია, ადაპტაცია, განაწილება და ნებისმიერი სახის ექსპლუატაციის გარეთ ლიმიტები საავტორო მოითხოვს წერილობითი თანხმობის ავტორი ან შემოქმედი. გადმოწერა და ასლები ამ გვერდებზე მხოლოდ ნებადართული კერძო, არაკომერციული გამოყენებისათვის. იმდენად, რამდენადაც შინაარსი შექმნილი არ არის ნახვა ოპერატორი, საავტორო მესამე მხარეს. წვლილის მესამე მხარის აღინიშნება, როგორც ასეთი. თუ თქვენ ჯერ კიდევ უნდა იცოდეს, საავტორო უფლებების დარღვევის, ვითხოვთ მინიშნება. Upon შეტყობინება დარღვევები, ჩვენ ამოიღონ ასეთი შინაარსის დაუყოვნებლივ.

datenschutz

გამოყენება ჩვენი საიტი, როგორც წესი, შესაძლებელია გარეშე პირადი ინფორმაცია. კოლექცია რაიმე პირადი მონაცემები (მაგალითად, სახელი, მისამართი ან ელექტრონული ფოსტის მისამართები) გროვდება, ეს არის შეძლებისდაგვარად ნებაყოფლობით საფუძველზე. ეს მონაცემები არ გარეშე თქვენი თანხმობის მესამე მხარეს.

ჩვენ აღვნიშნო, რომ მონაცემთა გადაცემის ინტერნეტში (მაგალითად, როდესაც კომუნიკაციის ელექტრონული ფოსტით) შეიძლება ჰქონდეს უსაფრთხოების ხარვეზები. სრული მონაცემთა დაცვას არასანქცირებული წვდომის მესამე მხარის მიერ შეუძლებელია.

გამოყენების გამოქვეყნდა ქვეშ imprint ვალდებულება მესამე მხარის მიერ გაგზავნის გამოცხადების რეკლამას და საინფორმაციო მასალების არის აქვე აკრძალულია. ოპერატორები ამ გვერდებზე პირდაპირ სამართლებრივი ნაბიჯები შემთხვევაში გამოცხადების სარეკლამო ინფორმაცია, როგორიცაა spam ელ.

Datenschutzerklärung für die Nutzung ფონ Facebook-Plugins (Like-Button)

დანამატები სოციალური ქსელიდან Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA ინტეგრირებულია ჩვენს ვებ – გვერდზე. შეგიძლიათ დანერგოთ Facebook დანამატები ჩვენს ვებ – გვერდზე Facebook– ის ლოგოთი ან “Like” ღილაკით. Facebook დანამატების მიმოხილვა შეგიძლიათ აქ: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
როდესაც ჩვენს ვებ – გვერდს სტუმრობთ, დანამატი ქმნის პირდაპირ კავშირს თქვენს ბრაუზერსა და Facebook სერვერს შორის. Facebook იღებს ინფორმაციას, რომ თქვენ თქვენს საიტს ეწვიეთ თქვენი IP მისამართით. თუ თქვენს Facebook ანგარიშში შესვლისას დააჭირეთ ღილაკს Facebook "მოწონება", შეგიძლიათ ჩვენი გვერდების შინაარსი მიაბათ თქვენს Facebook პროფილს. ეს საშუალებას აძლევს Facebook- ს, თქვენს ვებგვერდზე ვიზიტი დანიშნოს თქვენი მომხმარებლის ანგარიშზე. გვსურს აღვნიშნოთ, რომ როგორც გვერდების მიმწოდებელი, ჩვენ არ ვიცით ფეისბუქის მიერ გადაცემული მონაცემების შინაარსის ან მათი გამოყენების შესახებ. ამის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ Facebook– ის მონაცემთა დაცვის დეკლარაციაში, მისამართზე: http://de-de.facebook.com/policy.php

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den besuch unserer Seiten Ihrem Facebook- ის Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook- ის Benutzerkonto aus.

მონაცემთა ბაზა და მონაცემთა ბაზა Nutzung von Google Analytics

ეს ვებსაიტი იყენებს Google Analytics– ს, Google Inc.– ის ვებ – ანალიზის სერვისს („Google“). Google Analytics იყენებს ეგრეთ წოდებულ "ქუქი-ფაილებს", ტექსტურ ფაილებს, რომლებიც თქვენს კომპიუტერში ინახება და ვებსაიტის გამოყენების ანალიზის საშუალებას იძლევა. ქუქი-ფაილების მიერ ამ ვებსაიტის გამოყენების შესახებ მიღებული ინფორმაცია ჩვეულებრივ გადაეცემა Google სერვერს აშშ – ში და ინახება იქ. ამასთან, თუ ამ ვებგვერდზე გააქტიურებულია IP ანონიმიზაცია, თქვენი IP მისამართი შემცირდება წინასწარ Google- ის მიერ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ან ევროპის ეკონომიკური სივრცის შესახებ შეთანხმების სხვა ხელშემკვრელ სახელმწიფოებში.

ეს არის Ausnahmefällen wird die IP-Adresse და einen სერვერი, რომელიც Google- ში შედის აშშ – ში übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser ვებგვერდზე wird Google diese ინფორმაცია, თუ თქვენ უნდა ნახოთ ვებ – გვერდი, ან გაგზავნოთ ინფორმაცია, თუ ვებგვერდზე ვკითხულობთ ვებგვერდზე, რომლებსაც ეწვიეთ ვებგვერდი თქვენი საიტის მომხმარებლებისთვის. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem ბროუზერი übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Sie k Spennen die Speicherung der Cookies არის თქვენი კომპანიის სახელი Einstellung Ihrer ბროუზერი-პროგრამები wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser საიტი vollumfänglich werden nutzen können. Sie künnen darüber hinaus die Erfassung der durch das cookie erzeugten and auf Ihre Nutzung der საიტი bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) Google- ის Sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie dter unter demgenden vergend დაინსტალირებული: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

წყარო: eLaw24, ინტერნეტ სამართლის იურისტი სორენ ზიბერტი