ბალკანეთი, საბერძნეთი, იტალია - 2024 წლის საგაზაფხულო მოგზაურობის დაჯავშნა უკვე შეგიძლიათ!

ვადები და პირობები (GTC)

მომსახურების პირობები

Toros Outdoors - კანოეს ბანაკები და კურსები

1. ხელშეკრულების დაჯავშნა და დადება

1.1. ჯავშნის (რეგისტრაციის) საშუალებით, კურსის ან ბანაკის მონაწილე Toros Outdoors გთავაზობთ სავალდებულო ხელშეკრულების დადებას. ეს შეთავაზება ემყარება სატენდერო მოწვევას და Toros Outdoors- ის დამატებით ინფორმაციას შესაბამისი კურსის ან ბანაკისთვის, რამდენადაც ეს ხელმისაწვდომია კურსის ან ბანაკის მონაწილისთვის.

1.2. კურსის ან ბანაკის მონაწილის მიერ დაჯავშნა ხდება ჯავშნის ფორმის გამოყენებით, 

ელ.ფოსტით ან ზეპირად.

1.3. კურსის ან ბანაკის მონაწილე პასუხისმგებელია თანამემამულეების ყველა სახელშეკრულებო ვალდებულებაზე, რომელთათვისაც ჯავშანს აკეთებს, როგორც საკუთარ თავზე.

1.4. ხელშეკრულება იდება, როდესაც Toros Outdoors– ისგან მიიღება მიღების / ჯავშნის დადასტურების დეკლარაცია. ეს არ საჭიროებს სპეციფიკურ ფორმას. 

ბეზჰალუნგი

2.1. მოქმედებს ჯავშნით დადასტურებული ფასები და მომსახურება. გადახდა ხორციელდება კურსის ან ბანაკის მონაწილე ინვოისით საბანკო ანგარიშზე, რომელსაც განსაზღვრავს Toros Outdoors.

2.2. წერილობითი დადასტურების მიღების შემთხვევაში, ფასის 20% -იანი ანაბარი ექვემდებარება ნებისმიერ შემთხვევაში, მაგრამ სულ მცირე 50 ევრო ერთ ადამიანზე.

2.3. (დარჩენილი) გადახდა უნდა განხორციელდეს ღონისძიების დაწყებამდე 60 დღით ადრე, დამატებითი თხოვნის გარეშე.

2.4. თუ წინასწარი გადახდა ან საბოლოო თანხა არ მიიღება დროულად ჯავშნის დადასტურების / ინვოისის დღიდან 7 დღის განმავლობაში ან თუ ბანკი უარს ამბობს გადახდის გადასახდელის გადახდაზე და თუ ამის მოთხოვნა არ განხორციელებულა ამის გაკეთება, Toros Outdoors უფლებამოსილია გააუქმოს ხელშეკრულება. ამ შემთხვევაში, მე -3 განყოფილებიდან გაუქმების ხარჯები (გაუქმების საფასური) ჩამოიჭრება.

2.5. რეგისტრაცია ღონისძიების დაწყებამდე 60 დღით ან მეტით მიიღება მხოლოდ იმ პირობით, რომ მთელი ფასი დაუყოვნებლივ დასტურდება დადასტურების მიღებისთანავე. შესაბამისი თანხა უნდა გადაიხადოს ჯავშნის დადასტურების / ინვოისის დღიდან 7 დღის განმავლობაში.

2.6. თუ ბანკი უარს ამბობს გადახდის დაფარვაზე, ა

დამუშავების საფასური შეადგენს 20 ევროს დაჯავშნისას. კურსის ან ბანაკის მონაწილე იტოვებს უფლებას დაამტკიცოს, რომ არანაირი ან მნიშვნელოვნად ნაკლები ზიანი არ მომხდარა.

3. გატანა დაწყების / გაუქმების ხარჯებამდე

3.1. კურსის ან ბანაკის მონაწილეს შეუძლია დატოვოს სამსახური დაწყებამდე ნებისმიერ დროს. გაყვანის შესახებ დეკლარირებული უნდა იყოს Toros Outdoors მოცემულ მისამართზე.

3.2. თუ კურსის ან ბანაკის მონაწილე მიიღებს მონაწილეობას დაწყებამდე ან თუ იგი არ იწყებს მომსახურებას, Toros Outdoors კარგავს ფასის უფლებას. ამის ნაცვლად, თუ Toros Outdoors არ არის პასუხისმგებელი გაყვანაზე ან ფორსმაჟორული პირობების შემთხვევაში, Toros Outdoors- ს შეუძლია მოითხოვოს შესაბამისი კომპენსაცია გაყვანისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებებისა და მისი ხარჯების შესაბამისად, შესაბამისი ფასის შესაბამისად.

3.3. Toros Outdoors– მა შეაფასა კომპენსაციის მოთხოვნა, ანუ ქვემოთ

ხელშეკრულების შეთანხმების დაწყების დროიდან სიახლოვის გათვალისწინებით ფასთან პროცენტული თანაფარდობა და კომპენსაციის გაანგარიშებისას ჩვეულებრივ დაზოგილი ხარჯების და, როგორც წესი, მომსახურების სხვა გამოყენების გათვალისწინება. კომპენსაცია გამოითვლება შემდეგნაირად კურსის ან ბანაკის მონაწილის მოხსნის შესახებ დეკლარაციის მიღების შემდეგ:

დაწყებამდე მე -60 დღემდე 20%, მინიმუმ 50 €

59 – დან 30 – ე დღემდე დაწყებამდე 50%

29 – ე დღიდან ჩამოსვლის დღემდე, 100% –იანი გამოცხადების გარეშე და გაუქმების შემთხვევაში

Toros Outdoors იტოვებს უფლებას მოითხოვოს უფრო მაღალი, კონკრეტული კომპენსაცია ჩამოთვლილი პირველადი ტარიფებიდან გადახრის პირობებში, იმ პირობით, რომ Toros Outdoors- ს შეუძლია დაადასტუროს, რომ ხარჯები მნიშვნელოვნად აღემატება მოქმედ პირველადი განაკვეთს. ამ შემთხვევაში, Toros Outdoors ვალდებულია სპეციალურად შეაფასოს და დაასაბუთოს საჭირო კომპენსაცია დაზოგილი ხარჯების და მომსახურების ნებისმიერი სხვა გამოყენების გათვალისწინებით.

Toros Outdoors გირჩევთ შეიძინოთ მოგზაურობის გაუქმების დაზღვევა.

4. Toros Outdoors– დან გასვლა

4.1 მითითებული მითითების მიღწევა მონაწილეთა მინიმალური რაოდენობა, რაც ამაზეა დამოკიდებული

Toros Outdoors არის მომსახურების პროდუქტი, ხელშეკრულების დაწყებამდე 28 დღით ადრე

გაიყვანეთ, თუ მომსახურების ტენდერში მითითებულია მონაწილეთა მინიმალური რაოდენობა პროსპექტისა და შესაბამისი მომსახურების ჯავშნის დადასტურების შესაბამისად.

4.2. Toros Outdoors- ის გასვლის შემთხვევაში, კურსის ან ბანაკის მონაწილე უფლებამოსილია მოითხოვოს მონაწილეობა მინიმუმ ექვივალენტური ღირებულების სხვა სერვისში, თუ Toros Outdoors- ს შეუძლია შესთავაზოს ასეთი მომსახურება თავისი ასორტიმენტიდან კურსის ან ბანაკის მონაწილისთვის დამატებითი ღირებულების გარეშე. . კურსის ან ბანაკის მონაწილემ უნდა დაადასტუროს ეს უფლება Toros Outdoors– ს დაუყოვნებლივ მოხსნის განცხადების შემდეგ. თუ კურსის ან ბანაკის მონაწილე არ გამოიყენებს ეკვივალენტურ მომსახურებაში მონაწილეობის უფლებას, ის დაუყოვნებლივ მიიღებს გადახდილ ფასს.

4.3. Toros Outdoors– ს შეუძლია გააუქმოს ხელშეკრულება ან შეწყვიტოს ხელშეკრულება გაფრთხილების გარეშე, თუ კურსის ან ბანაკის მონაწილე გაურკვეველია არღვევს სამსახურის შესრულებას, ან თუ იგი იქცევა ხელშეკრულების საწინააღმდეგოდ იმდენად, რამდენადაც ხელშეკრულება დაუყოვნებლად წყდება. თუ Toros Outdoors გააუქმებს, ის იტოვებს ფასის უფლებას; დაზოგილი ხარჯების ღირებულებისა და იმ უპირატესობების გათვალისწინებით, რომელსაც Toros Outdoors იყენებს გამოუყენებელი სერვისების კიდევ ერთი გამოყენების შემთხვევაში.

5. ხელშეკრულების გაუქმება საგანგებო გარემოებების გამო

5.1. თუ ფორსმაჟორული ვითარების შედეგად ხელშეკრულების დადების შემდეგ საფრთხე ემუქრება ან გაუფასურდა, ხელშეკრულების ორივე მხარეს შეუძლია შეწყვიტოს ხელშეკრულება. თუ კურსის დაწყებამდე გააუქმებთ, კურსის ან ბანაკის მონაწილის ანაზღაურდება გადახდილი ფასი. შემდგომი პრეტენზია არ არსებობს. Toros Outdoors- ს შეუძლია უკვე გადახდილი მომსახურების საფასურის გადახდა.

5.2. თუ ზემოაღნიშნული გარემოებები გაჩნდება დაწყების შემდეგ, ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს ორივე მხარის მიერ. ამ შემთხვევაში, Toros Outdoors უფლებამოსილია ანაზღაურება გაწეული მომსახურების ან გაწეული მომსახურებისათვის.

6. დაჯავშნა

კურსის ან ბანაკის დაწყებამდე მონაწილეებს შეუძლიათ მოითხოვონ, რომ შესაბამისმა მესამე პირმა აიღოს მათი უფლებები და მოვალეობები ხელშეკრულებით. აუცილებელია Toros Outdoors- ისთვის გაგზავნილი შეტყობინება. ეს შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს მესამე მხარის შესვლას რეგისტრირებული კურსის ან ბანაკის მონაწილის ადგილზე, თუ მესამე მხარე არ აკმაყოფილებს სპეციალურ მოთხოვნებს ან თუ მისი მონაწილეობა ეწინააღმდეგება სამართლებრივ რეგულაციებს ან ოფიციალურ ბრძანებებს. თუ მესამე მხარე დარეგისტრირებული კურსის ან ბანაკის მონაწილის ადგილს დაიკავებს, Toros Outdoors უფლებამოსილია გადაიხადოს თანაბარი თანხა 20 € შემცვლელი პირის მონაწილეობით გაწეული დამუშავების ხარჯებისთვის. კურსის ან ბანაკის მონაწილე თავისუფლდება, უზრუნველყოს მტკიცებულება იმის შესახებ, რომ მესამე მხარე არ გასულა, ან რომ ხარჯები მნიშვნელოვნად დაბალია. ფასი და

კურსის ან ბანაკის მონაწილე და შემცვლელი პირი ერთობლივად და პასუხისმგებლობით აგებენ პასუხს შემცვლელი პირის შესვლის შედეგად წარმოქმნილ ხარჯებზე.

წინაპირობები

დაჯავშნით, კურსის ან ბანაკის მონაწილე ადასტურებს, რომ მათ შეეძლებათ ტურის გამოყენება შესაბამისი ტურისთვის

ჰქონდეს საჭირო ფიზიკური და ფსიქიკური მდგომარეობა. იგივე ეხება სპორტულ-ტექნიკური ხასიათის შემდგომ მოთხოვნებს, რომლებიც შეგიძლიათ იხილოთ კურსის ან ბანაკის განცხადებაში. მათი დაჯავშნით, კურსის ან ბანაკის მონაწილე აცხადებს, რომ მათ შეუძლიათ ბანაობა წყნარად და ასევე მოძრავი წყლით. ზოგადად, თეთრი წყლის სპორტის, როგორც ბუნების სპორტის პრაქტიკა ასოცირდება ფიზიკური დაზიანების რისკთან. კურსის ან ბანაკის მონაწილე ამას აღიარებს და აკეთებს იმას, რაც აუცილებელია საფრთხის თავიდან ასაცილებლად. უნდა შესრულდეს კაიკის თანმხლები ინსტრუქტორების და სახელმძღვანელოების მითითებები. თუ კურსის ან ბანაკის მონაწილე შესამჩნევად არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს ან საფრთხეს შეუქმნის საკუთარ თავს და სხვა მონაწილეებს, Toros Outdoors უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს სრულად ან ნაწილობრივ გამორიცხოს ისინი ღონისძიებიდან. ამ შემთხვევაში ფასი არ არის დაბრუნებული. როგორც მონაწილე, თქვენ ვალდებულნი ხართ აიღოთ ადეკვატური დაზღვევა.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის შეზღუდვა

8.1 Toros Outdoors- ის სახელშეკრულებო პასუხისმგებლობა ზიანის ანაზღაურებაზე, რომელიც არ იწვევს სიცოცხლის, კიდურის ან ჯანმრთელობის დაზიანებას, ფასზე სამჯერ იზღუდება.

ა) რამდენადაც ზიანი არ მიყენებულა არც ნებით, არც უხეში გაუფრთხილებლობით, ან

ბ) რამდენადაც Toros Outdoors პასუხისმგებელია კურსების ან ბანაკის მონაწილის მიერ მიყენებულ ზარალზე მხოლოდ მომსახურების მიმწოდებლის ბრალით.

8.2. Toros Outdoors- ის წამებითი პასუხისმგებლობა ქონებრივი ზიანის ან ფინანსური ზარალისთვის, რომელიც არ ემყარება განზრახვას ან უხეში გაუფრთხილებლობას, შეზღუდულია სამჯერ ფასზე. ეს მაქსიმალური პასუხისმგებლობა ვრცელდება თითოეულ კურსში ან ბანაკის მონაწილესა და მომსახურებაზე.

8.3. Toros Outdoors არ არის პასუხისმგებელი მომსახურების მიმწოდებლების წინაშე პირადი დაზიანება ან ქონებრივი ზიანი

კავშირი სერვისებთან, რომლებიც მხოლოდ გარე სერვისებად არის შუამავლობით (მაგ.)

სატრანსპორტო მომსახურება საწყისი და საწყის წერტილამდე და დანიშნულების ადგილამდე), თუ ეს სერვისები პირდაპირ იკვეთება როგორც გარე მომსახურება რეკლამასა და დადასტურებაში ისე მკაფიოდ, რომ ისინი არ შეიძლება იყოს ცნობა კურსის ან ბანაკის მონაწილის მომსახურების ნაწილად.

8.4. კურსის ან ბანაკის მონაწილე პასუხისმგებელია ტოროსის წინაშე აღჭურვილობის სესხის გაცემისას

გარედან ყველა დაზიანებისთვის, რომელიც მოხდა არასწორი, გაუფრთხილებელი გამოყენების შედეგად.

8.5. პადლების კურსებსა და თეთრწყლიან ბანაკებში მონაწილეობა კურსს ან ბანაკის მონაწილეს ეკისრება. Toros Outdoors პასუხისმგებლობა შემოიფარგლება უხეში გაუფრთხილებლობითა და განზრახ გადაცდომით. ტრავმები და ფიზიკური დაზიანება მძღოლის შეცდომების შედეგად არის თეთრი წყლის სპორტის განუყოფელი ნაწილი. უკიდურეს შემთხვევაში, წყლის წყლის სპორტში არასწორმა საქციელმა შეიძლება ფატალური შედეგები გამოიწვიოს. Toros Outdoors პასუხს არ აგებს მონაწილის არასწორი საქციელით მიყენებულ ზარალზე. გარკვეული ნარჩენი რისკი სრულად ვერ გამოირიცხება, თუნდაც Toros Outdoors- ის ფრთხილად მხარდაჭერით. გირჩევთ, აიღოთ უბედური შემთხვევის დაზღვევის და სამაშველო დაზღვევა. ჩვენ ასევე გირჩევთ ჯანმრთელობის საერთაშორისო დაზღვევის ჩატარებას, რეპატრიაციის ჩათვლით, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების შემთხვევაში.

9. პრეტენზიებისა და ხანდაზმულობის ვადის გამორიცხვა

9.1. მომხმარებელმა უნდა მოითხოვოს პრეტენზიები მომსახურების არაკონტრაქტიული უზრუნველყოფის გამო, მომსახურების შეწყვეტის თარიღიდან ერთი თვის განმავლობაში. პრეტენზიები 651 XNUMX c– მდე f BGB– ს (შესაბამისად, მომსახურებასთან დაკავშირებით) სიცოცხლის, სხეულის ან ჯანმრთელობის დაზიანებისგან, რაც ემყარება Toros Outdoors– ის ან კანონიერი წარმომადგენლის ან ვიკარიუსის აგენტის მიერ მოვალეობის განზრახ ან გაუფრთხილებლად დარღვევას. Toros Outdoors, ძალადაკარგულად იქცევა ორ წელიწადში. ეს ასევე ეხება სხვა ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნას, რომელიც ემყარება Toros Outdoors– ის ან Toros Outdoors– ის კანონიერი წარმომადგენლის ან მოვალეობის შემსრულებლის მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობით დარღვევას.

9.2. კურსის ან ბანაკის მონაწილის ყველა სხვა პრეტენზია 651 651c- დან XNUMXf BGB- ის შესაბამისად (თუ ეს ეხება მომსახურებას) იწურება ერთი წლის შემდეგ

9.3. მტკიცების გაკეთება შესაძლებელია მხოლოდ მოცემულ მისამართზე Toros Outdoors- ის წინააღმდეგ ვადაში. ვადის გასვლის შემდეგ, კურსის ან ბანაკის მონაწილეს შეუძლია მოითხოვოს პრეტენზიები მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას ხელი შეეშალა ვადის დაცვაში, საკუთარი ბრალის გამო. ხანდაზმულობის ვადა იწყება იმ დღეს, როდესაც მომსახურება უნდა დასრულდეს ხელშეკრულების შესაბამისად. თუ კურსის ან ბანაკის მონაწილესა და Toros Outdoors- ს შორის მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საჩივრის ან სარჩელის წარმოშობის გარემოებების შესახებ, ხანდაზმულობის ვადა შეჩერდება მანამ, სანამ კურსის ან ბანაკის მონაწილე ან Toros Outdoors არ იტყვის უარს მოლაპარაკებების გაგრძელებაზე.

ხანდაზმულობის ვადა ხდება შეჩერების დასრულებისთანავე სამი თვის შემდეგ.

პასპორტის, ვიზისა და ჯანმრთელობის რეგულაციები

10.1. კურსის ან ბანაკის მონაწილე პასუხისმგებელია სამგზავრო დოკუმენტების მოპოვებასა და ტარებაზე, ნებისმიერი აუცილებელი ვაქცინაცია და საბაჟო და სავალუტო რეგულაციების დაცვა. უარყოფითი მხარეები, რომლებიც წარმოიქმნება ამ წესების დაუცველობის გამო, მისი ხარჯაა.

10.2. Toros Outdoors არ აგებს პასუხს საჭირო ვიზების დროულად გაცემისა და წვდომისათვის, თუ მომხმარებელმა მას დაავალა შესყიდვები, თუ Toros Outdoors- მა არ დაარღვია საკუთარი ვალდებულებები.

კანონის არჩევანი

11.1. გერმანიის კანონი ვრცელდება მხოლოდ მომხმარებელსა და Toros Outdoors- ს შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობებზე. ეს ასევე ეხება მთელ სამართლებრივ ურთიერთობას.

11.2. რამდენადაც მომხმარებლის ქმედებები საზღვარგარეთ Toros Outdoors– ს მიმართ ძირითადად არ ექვემდებარება გერმანიის კანონმდებლობას მათი პასუხისმგებლობის გამო, გერმანიის კანონი ვრცელდება მხოლოდ იურიდიულ შედეგებზე, განსაკუთრებით მომხმარებლის მოთხოვნების ტიპზე, მოცულობაზე და ოდენობაზე.

12. გერიხტსტენდი

12.1. კურსის ან ბანაკის მონაწილეს შეუძლია მხოლოდ Toros Outdoors- ს უჩივლოს თავის შტაბში.

12.2. კურსის ან ბანაკის მონაწილის საცხოვრებელი ადგილი გადამწყვეტია Toros Outdoors- ის მიერ კურსის ან ბანაკის მონაწილის წინააღმდეგ მიმართული ქმედებებისთვის. კურსების ან ბანაკის მონაწილეების ან ხელშეკრულების ხელშეკრულების პარტნიორების წინააღმდეგ სარჩელის მისაღებად, რომლებიც არიან ვაჭრები, საჯარო ან კერძო სამართლის იურიდიული პირები ან პირები, რომელთაც საზღვარგარეთ აქვთ თავიანთი საცხოვრებელი ან ჩვეული საცხოვრებელი ადგილი, ან რომელთა საცხოვრებელი ან ჩვეული საცხოვრებელი ადგილი არ არის საქმის წარმოების დროს ცნობილი. შეთანხმებულია Toros Outdoors– ის რეგისტრირებული ოფისი, როგორც იურისდიქციის ადგილი.

12.3. ზემოაღნიშნული დებულებები არ გამოიყენება

ა) თუ არსებობს და რამდენადაც არსებობს საერთაშორისო დებულებები, რომლებიც არ არის სავალდებულო ხელშეკრულებით

შეთანხმებები, რომლებიც ეხება ხელშეკრულებას კურსს ან ბანაკის მონაწილესა და Toros Outdoors- ს შორის, იწვევს რაიმეს სხვას კურსის ან ბანაკის მონაწილის სასარგებლოდ ან

ბ) თუ ხელშეკრულების შესაბამისად გამოიყენება, არასავალდებულო დებულებები

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, რომელსაც ეკუთვნის კურსის ან ბანაკის მონაწილე, კურსისთვის ან

ბანაკის მონაწილეები უფრო იაფია, ვიდრე გერმანიის შესაბამისი რეგულაციები.

13. დავების გადაწყვეტა / ODR რეგულირება / ADR დირექტივა

ევროკომისია უზრუნველყოფს პლატფორმას, რომ მოხდეს სასამართლო განხილვა, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება სასამართლოდან, (OS პლატფორმა) http://ec.europa.eu/odr.

14. გამძლეობის მუხლი

თუ ზემოაღნიშნული რეგულაციების ცალკეული პუნქტები მთლიანად ან ნაწილობრივ არაეფექტური უნდა იყოს, დარჩენილი რეგულაციების ეფექტურობა გავლენას არ ახდენს. არაეფექტური რეგულაცია უნდა შეიცვალოს რეგულაციით, რომელიც ყველაზე ახლოს მიდის არაეფექტური რეგულაციის მნიშვნელობასა და მიზანთან, იურიდიულად ეფექტურად. იგივე ეხება რეგულირების შესაძლო ხარვეზებს.