Balkan, Griekenland, Italië – voorjaarsreizen 2024 zijn nu te boeken!

Algemene voorwaarden (AV)

Algemene voorwaarden

Toros Outdoors - kanokampen en -cursussen

1. Boeking en totstandkoming van het contract

1.1. Met de boeking (registratie) biedt de cursus- of kampdeelnemer Toros Outdoors het sluiten van een bindend contract aan. Deze aanbieding is gebaseerd op de aanbesteding en de aanvullende informatie van Toros Outdoors voor de betreffende cursus of kamp, ​​voor zover deze beschikbaar is voor de cursus- of kampdeelnemer.

1.2. De boeking door de cursus- of kampdeelnemer geschiedt middels het boekingsformulier, 

E-mail of mondeling.

1.3. De cursus- of kampdeelnemer is verantwoordelijk voor alle contractuele verplichtingen van medereizigers voor wie hij boekt als voor zijn eigen.

1.4. Het contract komt tot stand wanneer de acceptatieverklaring / boekingsbevestiging is ontvangen van Toros Outdoors. Het vereist geen specifieke vorm. 

Betaling

2.1. De bij de boeking bevestigde prijzen en diensten zijn van toepassing. Betaling geschiedt per factuur door de cursus- of kampdeelnemer op een door Toros Outdoors aan te geven bankrekening.

2.2. Na ontvangst van de schriftelijke bevestiging is in ieder geval een aanbetaling van 20% van de prijs verschuldigd, maar minimaal € 50, - per persoon.

2.3. De (restant)betaling dient 60 dagen voor aanvang van het evenement zonder verder verzoek te zijn voldaan.

2.4. Als de aanbetaling of de laatste betaling niet op tijd binnen 7 dagen na de datum van de boekingsbevestiging / factuur is ontvangen of als een bank weigert de verschuldigde betaling te voldoen en als er op verzoek geen betaling plaatsvindt, is Toros Outdoors heeft het recht om zich uit het contract terug te trekken. In dat geval worden de annuleringskosten (annuleringskosten) uit rubriek 3 in rekening gebracht.

2.5. Inschrijving 60 dagen of meer voor aanvang van het evenement wordt alleen geaccepteerd op voorwaarde dat de volledige prijs direct na ontvangst van de bevestiging verschuldigd is. Het respectieve verschuldigde bedrag moet binnen 7 dagen na de datum van de boekingsbevestiging / factuur worden betaald.

2.6. Als een bank weigert de betaling te voldoen,

Er worden administratiekosten van € 20, - per boeking in rekening gebracht. De cursus- of kampdeelnemer behoudt zich het recht voor te bewijzen dat er geen of beduidend minder schade is opgetreden.

3. Opzegging voor aanvang / annuleringskosten

3.1. De cursus- of kampdeelnemer kan zich op elk moment voor aanvang uit de service terugtrekken. De herroeping moet worden aangegeven bij Toros Outdoors op het opgegeven adres.

3.2. Als de cursus- of kampdeelnemer zich voor de start terugtrekt of als hij de service niet start, verliest Toros Outdoors het recht op de prijs. In plaats daarvan, als Toros Outdoors niet verantwoordelijk is voor de herroeping of in geval van overmacht, kan Toros Outdoors een passende vergoeding eisen voor de gemaakte afspraken tot aan de herroeping en de kosten daarvan, afhankelijk van de respectieve prijs.

3.3. Toros Outdoors heeft deze claim voor compensatie gespreid, dwz hieronder:

Rekening houdend met de nabijheid van het tijdstip van intrekking tot het contractueel overeengekomen begin in een procentuele verhouding tot de prijs en rekening houdend met gewoonlijk bespaarde uitgaven en gewoonlijk mogelijk ander gebruik van de diensten bij het berekenen van de compensatie. De vergoeding wordt als volgt berekend na ontvangst van de verklaring van terugtrekking van de cursus- of kampdeelnemer:

tot de 60e dag voor de start 20%, minimaal 50 €

van de 59e tot de 30e dag voor de start 50%

vanaf de 29e dag tot de dag van aankomst, in geval van no-show en annulering na de start 100%

Toros Outdoors behoudt zich het recht voor om af te wijken van de gespecificeerde vaste tarieven om een ​​hogere, specifieke vergoeding te eisen, op voorwaarde dat Toros Outdoors kan aantonen dat de gemaakte kosten aanzienlijk hoger waren dan het toepasselijke vaste tarief. In dit geval is Toros Outdoors verplicht om de vereiste vergoeding specifiek te kwantificeren en te onderbouwen, rekening houdend met de bespaarde kosten en elk ander gebruik van de diensten.

Toros Outdoors raadt aan een reisannuleringsverzekering af te sluiten.

4. Terugtrekking uit Toros Outdoors

4.1 Het niet bereiken van een opgegeven Minimum aantal deelnemers, die daarvan afhangt

Is het een serviceproduct, dan heeft Toros Outdoors tot 28 dagen voor aanvang van het contract recht

zich terug te trekken als het minimumaantal deelnemers is vermeld in de aanbesteding voor diensten volgens het prospectus en de boekingsbevestiging voor de overeenkomstige dienst.

4.2. In het geval dat Toros Outdoors zich terugtrekt, heeft de cursus- of kampdeelnemer het recht om deelname aan een andere dienst van ten minste gelijkwaardige waarde te vragen, indien Toros Outdoors een dergelijke dienst uit haar assortiment kan aanbieden zonder extra kosten voor de cursus- of kampdeelnemer . De cursus- of kampdeelnemer moet dit recht direct na de herroepingsverklaring doen gelden aan Toros Outdoors. Indien de cursus- of kampdeelnemer zijn recht op deelname aan een gelijkwaardige dienst niet uitoefent, krijgt hij de prijs onmiddellijk teruggestort.

4.3. Toros Outdoors kan zich terugtrekken uit het contract of het contract zonder opzegtermijn beëindigen als de cursus- of kampdeelnemer ondanks een waarschuwing de uitvoering van de dienst voortdurend verstoort of als hij zich zodanig in strijd met het contract gedraagt ​​dat het contract onmiddellijk wordt opgezegd gerechtvaardigd is. Als Toros Outdoors annuleert, behoudt het zich het recht voor om de prijs te betalen; rekening houdend met de waarde van de bespaarde uitgaven en met de voordelen die Toros Outdoors verkrijgt door een ander gebruik van de ongebruikte diensten.

5. Annulering van het contract wegens buitengewone omstandigheden

5.1. Als de service na het sluiten van het contract in gevaar komt of wordt aangetast als gevolg van overmacht, kunnen beide partijen bij het contract het contract beëindigen. Bij annulering voor aanvang van de cursus krijgt de cursus- of kampdeelnemer de betaalde prijs terug. Er is geen verdere aanspraak. Toros Outdoors kan een vergoeding vragen voor reeds geleverde diensten.

5.2. Mochten bovengenoemde omstandigheden zich na de start voordoen, dan kan het contract ook door beide partijen worden opgezegd. In dat geval heeft Toros Outdoors recht op een vergoeding voor geleverde diensten of te leveren diensten.

6. Omboeken

Tot de start van de cursus of het kamp kunnen deelnemers eisen dat een geschikte derde partij hun rechten en plichten onder het contract overneemt. Een bericht aan Toros Outdoors is vereist. Dit kan bezwaar maken tegen de deelname van de derde in plaats van de geregistreerde cursus- of kampdeelnemer als de derde niet voldoet aan de speciale vereisten of als zijn deelname in strijd is met wettelijke voorschriften of officiële bevelen. Als een derde partij de plaats van de geregistreerde cursus- of kampdeelnemer vervangt, heeft Toros Outdoors het recht om een ​​vast tarief van 20 € in rekening te brengen voor de verwerkingskosten die worden gemaakt door de deelname van de vervangende persoon. Het staat de cursus- of kampdeelnemer vrij om te bewijzen dat de derde niet heeft gemaakt of dat de kosten beduidend lager zijn. Voor de prijs en de

De cursus- of kampdeelnemer en de plaatsvervanger zijn hoofdelijk aansprakelijk voor kosten die voortvloeien uit de deelname van de plaatsvervanger.

Vereisten

Door te boeken bevestigt de cursus- of kampdeelnemer dat hij / zij de tour voor de betreffende tour kan gebruiken

de vereiste fysieke en mentale conditie hebben. Hetzelfde geldt voor verdere eisen van sporttechnische aard, die te vinden zijn in de cursus- of kampaankondiging. Bij de boeking verklaart de cursus- of kampdeelnemer dat hij zowel in kalm als in bewegend water kan zwemmen. In het algemeen gaat het beoefenen van wildwatersporten als natuursport gepaard met het risico op lichamelijk letsel. De cursus- of kampdeelnemer herkent dit en doet wat nodig is om gevaar te voorkomen. De instructies van de begeleidende kajakinstructeurs en gidsen moeten worden opgevolgd. Mocht een cursus- of kampdeelnemer merkbaar niet aan de eisen voldoen of zichzelf en andere deelnemers in gevaar brengen, dan heeft Toros Outdoors te allen tijde het recht om hen geheel of gedeeltelijk uit te sluiten van het evenement. In dat geval bestaat er geen recht op terugbetaling van de prijs. Als deelnemer bent u verplicht om een ​​adequate verzekering af te sluiten.

Beperking van beperking van aansprakelijkheid

8.1. De contractuele aansprakelijkheid van Toros Outdoors voor schade die niet het gevolg is van letsel aan leven, lichaam of gezondheid is beperkt tot driemaal de prijs.

a) voor zover de schade niet opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt, of

b) voor zover Toros Outdoors verantwoordelijk is voor enige schade die de cursus- of kampdeelnemer lijdt, uitsluitend als gevolg van de fout van een dienstverlener.

8.2. Toros Outdoors onrechtmatige daad aansprakelijkheid voor materiële schade en financieel verlies die niet is gebaseerd op opzet of grove nalatigheid is beperkt tot driemaal de prijs. Deze maximale aansprakelijkheid geldt voor elke cursus- of kampdeelnemer en service.

8.3. Toros Outdoors is niet aansprakelijk voor dienstverleners voor persoonlijk letsel of materiële schade in de

Verbinding met diensten die alleen worden bemiddeld als externe diensten (bijv.

Vervoersdiensten van en naar het startpunt en de bestemming) indien deze diensten uitdrukkelijk als externe diensten in de advertentie en de bevestiging zo duidelijk zijn aangeduid dat ze niet herkenbaar zijn als onderdeel van de dienst voor de cursus- of kampdeelnemer.

8.4. De cursus- of kampdeelnemer is aansprakelijk jegens Toros bij het uitlenen van materiaal

Buitenshuis voor alle schade die is ontstaan ​​als gevolg van onjuist, onzorgvuldig gebruik.

8.5. Deelname aan peddelcursussen en wildwaterkampen is de verantwoordelijkheid van de cursus- of kampdeelnemer. De aansprakelijkheid van Toros Outdoors is beperkt tot grove nalatigheid en opzettelijk wangedrag. Blessures en fysieke schade als gevolg van rijfouten zijn een inherent onderdeel van wildwatersporten. In extreme gevallen kan wangedrag bij wildwatersporten fatale gevolgen hebben. Toros Outdoors kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door wangedrag van de deelnemer. Een zeker restrisico is zelfs met zorgvuldige ondersteuning van Toros Outdoors niet volledig uit te sluiten. Het wordt aanbevolen om een ​​ongevallenverzekering en een reddingsverzekering af te sluiten. We raden ook aan om een ​​internationale ziektekostenverzekering af te sluiten, inclusief repatriëring in geval van een medisch noodgeval.

9. Uitsluiting van claims en verjaringstermijn

9.1. De klant moet vorderingen wegens niet-contractuele levering van de dienst binnen een maand na de contractueel vastgelegde datum van beëindiging van de dienst indienen. Claims volgens §§ 651 c tot f BGB (indien van toepassing met betrekking tot de service) van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, die zijn gebaseerd op een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door Toros Outdoors of een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van Toros Outdoors, over twee jaar verjaard. Dit geldt ook voor vorderingen tot vergoeding van andere schade die zijn gebaseerd op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door Toros Outdoors of een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van Toros Outdoors.

9.2. Alle andere aanspraken van de cursus- of kampdeelnemer volgens §§ 651c tot 651f BGB (indien van toepassing met betrekking tot de service) vervallen na een jaar.

9.3. De vordering kan alleen binnen de gestelde termijn tegen Toros Outdoors op het opgegeven adres worden gedaan. Na het verstrijken van de deadline kan de cursus- of kampdeelnemer alleen aanspraken doen gelden als hij buiten zijn schuld verhinderd is de deadline in acht te nemen. De verjaringstermijn gaat in op de dag waarop de dienst volgens het contract zou moeten eindigen. Indien tussen de cursus- of kampdeelnemer en Toros Outdoors onderhandelingen aan de gang zijn over de claim of de omstandigheden die aanleiding geven tot de claim, wordt de verjaringstermijn opgeschort totdat de cursus- of kampdeelnemer of Toros Outdoors weigert de onderhandelingen voort te zetten. De

De verjaringstermijn treedt op zijn vroegst drie maanden na het einde van de schorsing in.

Paspoort, visa en gezondheidsvoorschriften

10.1. De cursus- of kampdeelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen en meenemen van de benodigde reisdocumenten, eventueel benodigde vaccinaties en het naleven van douane- en valutabepalingen. Nadelen die voortvloeien uit het niet naleven van deze voorschriften zijn voor zijn rekening.

10.2. Toros Outdoors is niet aansprakelijk voor de tijdige afgifte van en toegang tot de benodigde visa als de klant hem opdracht heeft gegeven tot de aankoop, tenzij Toros Outdoors op verwijtbare wijze zijn eigen verplichtingen heeft geschonden.

Rechtskeuze

11.1. Op de contractuele relatie tussen de klant en Toros Outdoors is uitsluitend Duits recht van toepassing. Dit geldt ook voor de gehele rechtsverhouding.

11.2. Voor zover vorderingen van de klant jegens Toros Outdoors in het buitenland principieel niet onderworpen zijn aan het Duitse recht voor hun aansprakelijkheid, is het Duitse recht uitsluitend van toepassing op de juridische gevolgen, in het bijzonder op het type, de omvang en het bedrag van de vorderingen van de klant.

12. jurisdictie

12.1. De cursus- of kampdeelnemer kan Toros Outdoors alleen aanklagen op het hoofdkantoor.

12.2. De woonplaats van de cursus- of kampdeelnemer is bepalend voor juridische stappen door Toros Outdoors tegen de cursus- of kampdeelnemer. Voor rechtszaken tegen cursus- of kampdeelnemers of contractuele partners van het contract die handelaars, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen zijn of personen die hun woonplaats of gewone verblijfplaats in het buitenland hebben, of wiens woonplaats of gewone verblijfplaats op het moment dat de vordering wordt ingesteld niet bekend is de statutaire zetel van Toros Outdoors wordt overeengekomen als de bevoegde rechtbank.

12.3. Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing

a) indien en voor zover er internationale bepalingen zijn die niet contractueel verplicht zijn

Afspraken die van toepassing zijn op het contract tussen de cursus- of kampdeelnemer en Toros Outdoors resulteren in iets anders in het voordeel van de cursus- of kampdeelnemer of

b) indien en voor zover van toepassing op het contract, niet-dwingende bepalingen in

Lidstaat van de EU waartoe de cursus- of kampdeelnemer behoort, voor de cursus of

Kampdeelnemers zijn goedkoper dan de overeenkomstige Duitse voorschriften.

13. Geschillenbeslechting / ODR-verordening / ADR-richtlijn

De Europese Commissie biedt een platform voor de extra online geschillenbeslechting (ODR-platform) met kant callable http://ec.europa.eu/odr.

14. Scheidbaarheidsclausule

Als afzonderlijke clausules van de bovenstaande verordeningen geheel of gedeeltelijk ondoeltreffend zouden zijn, blijft de effectiviteit van de overige verordeningen onaangetast. De ineffectieve regeling wordt vervangen door een regeling die op juridisch effectieve wijze de betekenis en het doel van de ineffectieve regeling het dichtst benadert. Hetzelfde geldt voor eventuele lacunes in de regelgeving.