Bałkany, Grecja, Włochy – wiosenne wyjazdy 2024 już można rezerwować!

Polityka prywatności

1) Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów dotyczących ochrony danych w państwach członkowskich, a także innych przepisów o ochronie danych jest:

Biuro i sklep (odbiory i zwroty):
Toros na zewnątrz
Krzysztof Scheuermann
Kaltenbrunner Straße 9
85653 Tak
Niemcy
Tel .: 0176-70081719
E-mail: info@toros-outdoors.de
Strona internetowa: www.toros-outdoors.de

2) Zakres przetwarzania danych osobowych
Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątkiem są przypadki, w których ze względów praktycznych nie można uzyskać uprzedniej zgody, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo. 

3) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO).
W przypadku przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy przetwarzania danych osobowych wymagają żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej i jeśli interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym z wymienionych interesów, art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania. 

4) usuwanie i czas przechowywania danych storage
Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich przechowywania. Przechowywanie może również mieć miejsce, jeżeli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach Unii, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, jeśli upłynie okres przechowywania określony przez wspomniane normy, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

5) Opis i zakres przetwarzania danych
Za każdym razem, gdy nasza strona jest dostępna, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego. 
W tym miejscu gromadzone są następujące dane:
Informacje o typie i wersji przeglądarki
System operacyjny użytkownika
Dostawca usług internetowych użytkownika
Adres IP użytkownika
Data i godzina dostępu
Strony internetowe, z których system użytkownika trafił na naszą stronę internetową 
Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej

Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

6) Podstawa prawna przetwarzania danych 
Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest Art. 6 ust.1 lit.f RODO.

7) Cel przetwarzania danych
Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany na czas trwania sesji. 

Zapisywanie w plikach dziennika ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Wykorzystujemy te dane również w celu optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie dokonuje się oceny danych do celów marketingowych. 

W tych celach leży również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.f RODO.

8) Okres przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępniania strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu danej sesji. 
Jeżeli dane są zapisywane w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Przechowywanie poza tym jest możliwe. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienowane, tak że nie jest już możliwe przypisanie klienta uzyskującego dostęp.

9) możliwość sprzeciwu i usunięcia
Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania strony internetowej. W konsekwencji nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu ze strony użytkownika. 

Korzystanie z Cookies

Opis i zakres przetwarzania danych
Nasza strona korzysta z plików cookies. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik wywołuje stronę internetową, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym wywołaniu witryny. 

Używamy plików cookie, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszego serwisu wymagają identyfikacji przeglądarki wywołującej połączenie również po zmianie stron. 

Na naszej stronie używamy również plików cookie, które umożliwiają analizę zachowań użytkowników podczas surfowania. 
W ten sposób przesyłane mogą być następujące dane:
Wprowadzone terminy wyszukiwania
Częstotliwość odsłon
Korzystanie z funkcji strony internetowej

b) Podstawa prawna przetwarzania danych 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookies jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

c) Cel przetwarzania danych
Celem stosowania plików cookies niezbędnych ze względów technicznych jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznawanie przeglądarki nawet po zmianie stron.
Dane użytkownika gromadzone za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.
Pliki cookie do analizy służą do poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Analityczne pliki cookie informują nas o sposobie korzystania ze strony internetowej, dzięki czemu możemy stale optymalizować naszą ofertę.

Na tych celach leży nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

e) Czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane stamtąd do naszej witryny. Jako użytkownik masz zatem pełną kontrolę nad używaniem plików cookie. Możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej stronie internetowej możliwe jest, że nie wszystkie funkcje witryny będą mogły być w pełni wykorzystywane.

Newsletter

Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej możesz zapisać się do bezpłatnego biuletynu. Podczas rejestracji do newslettera przekazywane są nam dane z maski wprowadzania.

Ponadto podczas rejestracji zbierane są następujące dane:
Adres IP komputera wywołującego
Data i godzina rejestracji
W celu przetwarzania danych w ramach procesu rejestracji uzyskuje się Twoją zgodę i odsyła się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jeśli kupujesz towary lub usługi na naszej stronie internetowej i podajesz swój adres e-mail, możemy go użyć do wysłania Ci newslettera. W takim przypadku za pośrednictwem biuletynu przesyłana będzie wyłącznie reklama bezpośrednia naszych własnych podobnych towarów lub usług.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłania biuletynów dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłki newslettera.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych po zarejestrowaniu się użytkownika do newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

Podstawą prawną wysyłania newslettera w wyniku sprzedaży towarów lub usług jest § 7 ust. 3 UWG.

Cel przetwarzania danych
Zbiór adresu e-mail użytkownika służy do dostarczania biuletynu. 

Gromadzenie innych danych osobowych w ramach procesu rejestracji służy zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu usług lub używanego adresu e-mail.

Czas przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Dlatego adres e-mail użytkownika jest przechowywany tak długo, jak długo trwa subskrypcja biuletynu. 

Pozostałe dane osobowe zebrane podczas rejestracji są zwykle usuwane po upływie siedmiu dni.

Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Zainteresowany użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji biuletynu. W tym celu w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. 
Umożliwia to również cofnięcie zgody na przechowywanie danych osobowych zebranych podczas procesu rejestracji.

Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z nami drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wpisane w masce wprowadzania zostaną do nas przesłane i zapisane. W celu przetwarzania danych w ramach procesu wysyłania uzyskuje się Twoją zgodę i odsyła się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Alternatywnie możesz skontaktować się z nami za pomocą podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane w wiadomości e-mail zostaną zapisane. 

W tym kontekście nie ujawnia się danych stronom trzecim. Dane są używane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

Podstawa prawna przetwarzania danych 
Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli celem kontaktu e-mailowego jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy nam wyłącznie do obsługi kontaktu. Jeżeli kontaktujesz się z nami drogą e-mailową, istnieje również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.
Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Czas przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego oraz tych, które zostały przesłane e-mailem, ma to miejsce, gdy dana rozmowa z użytkownikiem została zakończona. Rozmowa kończy się, gdy z okoliczności można wywnioskować, że sprawa została ostatecznie wyjaśniona. 

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.
W takim przypadku wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu z nami zostaną usunięte.

Analiza internetowa przez Google Analytics
Zakres przetwarzania danych osobowych
Używamy narzędzia programowego Google Analytics na naszej stronie internetowej do analizy zachowań naszych użytkowników podczas surfowania. Oprogramowanie umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika (patrz wyżej o pliki cookie). W przypadku wywołania poszczególnych stron naszej witryny internetowej zapisywane są następujące dane:
Dwa bajty adresu IP systemu wywołującego użytkownika
Strona internetowa, do której uzyskano dostęp
Strona internetowa, z której użytkownik wszedł na odwiedzoną stronę internetową (strona odsyłająca)
Podstrony, do których można uzyskać dostęp z odwiedzanej witryny internetowej
Długość pobytu na stronie
Częstotliwość, z jaką odwiedzana jest strona internetowa
Oprogramowanie działa wyłącznie na serwerach naszej strony internetowej. Tylko tam przechowywane są dane osobowe użytkownika. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych użytkowników umożliwia nam analizę zachowania naszych użytkowników podczas surfowania. Oceniając uzyskane dane, jesteśmy w stanie zebrać informacje o korzystaniu z poszczególnych elementów naszej strony internetowej. Pomaga nam to w ciągłym ulepszaniu naszej strony internetowej i jej przyjazności dla użytkownika. Na tych celach leży nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Poprzez anonimizację adresu IP, interesy użytkowników w zakresie ochrony ich danych osobowych są odpowiednio uwzględniane.

Czas przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do naszych celów rejestracyjnych. 

Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane stamtąd do naszej witryny. Jako użytkownik masz zatem pełną kontrolę nad używaniem plików cookie. Możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej stronie internetowej możliwe jest, że nie wszystkie funkcje witryny będą mogły być w pełni wykorzystywane.

Prawa osoby zainteresowanej
Poniższa lista zawiera wszystkie prawa osób, których dane dotyczą, wynikające z RODO. Nie trzeba wspominać o prawach, które nie dotyczą Twojej własnej strony internetowej. Pod tym względem listę można skrócić.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez ciebie, jesteś osobą zainteresowaną w rozumieniu DSGVO i masz następujące prawa do osoby odpowiedzialnej:

Prawo do informacji
Możesz poprosić osobę odpowiedzialną o potwierdzenie, czy dane osobowe dotyczące Ciebie są przez nas przetwarzane. 
Jeśli takie przetwarzanie jest dostępne, możesz zażądać informacji od osoby odpowiedzialnej za następujące informacje:
(1) cele, dla których przetwarzane są dane osobowe;
(2) kategorie przetwarzanych danych osobowych;
(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dotyczące Państwa dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane;
(4) planowany okres przechowywania Twoich danych osobowych lub w przypadku braku określonych informacji kryteria ustalania czasu przechowywania;
(5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania; 
(6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
(7) wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;
(8) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania danych Przedmiot.
Masz prawo zażądać informacji o tym, czy dotyczące Ciebie dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście możesz zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z. Art. 46 RODO, aby być poinformowanym w związku z przekazaniem.

Prawo do sprostowania 
Masz prawo do poprawiania i / lub kompletne w odniesieniu do zarzutu, że przetworzone dane osobowe dotyczące Ciebie jest nieprawidłowe lub niepełne. Osoba odpowiedzialna musi bezzwłocznie dokonać korekty.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:
(1) jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, które Cię dotyczą, na okres umożliwiający osobie odpowiedzialnej sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo odmawiają usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
(3) osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale Ty potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub
(4) jeżeli złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 ustęp 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy prawnie uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad Państwa powodami.
Jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostało ograniczone, dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny W Unii lub w państwie członkowskim.
Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, osoba odpowiedzialna poinformuje Cię przed zniesieniem ograniczenia.

Prawo do usunięcia
obowiązki skreślenie
Możesz zażądać od kontrolera, aby niezwłocznie usunął twoje dane osobowe, a kontroler musi je natychmiast usunąć, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:
(1) Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
(2) Cofasz zgodę, na której opierało się przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. 
(3) Sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO. 
(4) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. 
(5) Usunięcie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna. 
(6) Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.
Informacje dla stron trzecich
Jeśli osoba odpowiedzialna upubliczniła Twoje dane osobowe i zgodnie z art. Art. 17 ust. 1 RODO jest zobowiązany do ich usunięcia, podejmie odpowiednie środki, w tym techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, aby poinformować osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych, które przetwarzają dane osobowe, że jesteś osobą, której dane dotyczą Osoba zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych. 
wyjątki
Prawo do usunięcia nie istnieje, jeśli przetwarzanie jest konieczne
(1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
(2) W celu wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega osoba odpowiedzialna, lub w celu wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przekazanej władzy publicznej do osoby odpowiedzialnej została;
(3) ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i oraz art. 9 ust. 3 RODO;
do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. Art. 89 ust. 1 RODO, o ile uprawnienie, o którym mowa w punkcie a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów tego przetwarzania, lub
dochodzić, wykonywać lub bronić roszczeń prawnych.
Prawo do informacji
Jeśli użytkownik ma prawo do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych do kontrolera, jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, o poprawieniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że: okazuje się to niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.
Masz prawo do osoby odpowiedzialnej za otrzymywanie informacji o tych odbiorcach.
Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do otrzymywania danych osobowych, które podasz kontrolerowi w ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu przez komputer formacie. Ponadto, masz prawo przekazać te dane innej osobie bez przeszkód przez osobę odpowiedzialną za dostarczanie danych osobowych, pod warunkiem że
(1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust.
(2) przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.
Korzystając z tego prawa, masz także prawo do tego, aby Twoje dane osobowe dotyczące Ciebie były przekazywane bezpośrednio między osobami, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie ma to wpływu na wolności i prawa innych osób.
Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania w interesie publicznym lub wykonywania urzędowego uprawnienia przekazanego administratorowi.

prawo
Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, co opiera się na Art. 6 ust.1 lit.e lub f RODO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. 
Osoba odpowiedzialna za nie przetwarza danych osobowych dotyczących Pana, chyba że można wykazać ważnych i uzasadnionych przyczyn dla przetwórstwa, które przewyższają swoje interesy, prawa i wolności, czy przetwarzanie jest do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
Jeżeli dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką pocztą bezpośrednią.
Jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie do celów marketingu bezpośredniego, twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.
Masz możliwość w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego - skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procesach, w których określone specyfikacje techniczne - niezależnie od dyrektywy 2002 / 58 / WE.

Prawo do odwołania oświadczenia o ochronie danych
W każdej chwili masz prawo odwołać swoją deklarację o ochronie danych. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do czasu odwołania.

Automatyczna decyzja indywidualna, w tym profilowanie
Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - które będzie miało skutek prawny lub podobnie wpłynie na Ciebie w podobny sposób. Nie dotyczy to decyzji 
(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a osobą odpowiedzialną,
(2) jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa Unii lub państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna, a te przepisy prawne zawierają odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów lub
(3) odbywa się za Twoją wyraźną zgodą.
Jednakże decyzje te nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że ma zastosowanie art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO i zostały podjęte odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz uzasadnione interesy.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, osoba odpowiedzialna podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji osoby ze strony tej osoby odpowiedzialny, do wyrażenia własnego punktu widzenia i wysłuchania w sprawie zakwestionowania decyzji.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru
W drodze odstępstwa od postępowania inaczej administracyjnych lub prawnych, masz prawo do odwołania się do organu nadzoru, w szczególności w państwie członkowskim ich miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia do Jeśli jesteś zdania, że ​​przetwarzanie danych osobowych dotyczących przeciwko DSGVO narusza. 
Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości skorzystania ze środków prawnych na podstawie art. 78 RODO.

Angaben gemäß § 5 TMG:
 

siedziba:
Toros na zewnątrz | Christoph Scheuermann
Kaltenbrunner Straße 9
85653 Tak

Telefon stacjonarny: 089 89085453
E-mail: scheuer@toros-outdoors.de
Identyfikator VAT: DE815491310

info@toros-outdoors.de

Odpowiedzialność za treść

Treść tych stron zostały stworzone z wielką starannością. Za dokładność, kompletność i aktualność treści nie możemy brać odpowiedzialności. Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 Abs.1 TMG na własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z § § 8 10 TMG my jako usługodawcy nie są zobowiązane do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji, lub do zbadania okoliczności wskazujących na bezprawną działalność. Obowiązki do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji w ramach ogólnych przepisów pozostają nienaruszone. Odpowiedzialności jest możliwe jedynie od dnia znajomość konkretnego naruszenia. Po otrzymaniu zgłoszenia takich naruszeń, usuniemy zawartość natychmiast.

Odpowiedzialność za linki

Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi nie mamy kontroli. Dlatego możemy dla tych stron internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Za zawartość stron jest zawsze dostawca lub operator jest odpowiedzialny. Powiązane strony zostały sprawdzone w momencie łączenia ewentualnych naruszeń prawa. Zawartość nie nielegalne w czasie łączenia. Stałą kontrolą stron jest nieuzasadnione bez konkretnych dowodów naruszenia. Na zgłoszenie naruszenia, będziemy niezwłocznie usuwać takie linki.

Prawo autorskie

O zawartości strony i dzieła na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, adaptacja, dystrybucji lub jakiegokolwiek wykorzystywania poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej strony są dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile zawartość tej witryny jest tworzony przez operatora, prawa autorskie osób trzecich, są przestrzegane. W szczególności, zawartość osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli dowiedzą się o naruszenie praw autorskich, prosimy o podpowiedź. Na zgłoszenie naruszenia, usuniemy zawartość natychmiast.

Polityka prywatności

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Nazwa, Anschrift oder Adres e-Adressen) erhoben werden, erfolgt umiera, soweit möglich, stets auf freiwilliger Podstawa. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht w weitergegeben Dritte.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (zB bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff ist nicht durch Dritte möglich.

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-mail, vor.

Polityka prywatności na korzystanie z Facebooka wtyczek (jak przycisk)

Na naszej stronie zintegrowane są wtyczki z sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie internetowej. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś naszą stronę wraz ze swoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przypisać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie znamy treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych na Facebooku pod adresem http://de-de.facebook.com/policy.php

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

Polityka prywatności na korzystanie z Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tak zwanych „plików cookie”, plików tekstowych przechowywanych na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Ciebie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak anonimizacja IP zostanie aktywowana na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej obcięty przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu dla operatora witryny. Adres IP udostępniony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google.

Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; jednak zwracamy uwagę, że w tym przypadku możesz nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej strony. Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem i zainstaluj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Źródło: eRecht24, prawnik ds. prawa internetowego Sören Siebert